Navigacija

14I1I09 - Uzgoj i nega divljih i egzotičnih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega divljih i egzotičnih životinja
Akronim 14I1I09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ninoslav Đelić
 2. prof. dr Zoran Stanimirović
 3. prof. dr Jevrosima Stevanović
 4. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.5 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Predmet ima za cilj da studentima pruži znanja o uzgoj u i nezi divljih i egzotičnih životinja, o značaju i načinima konzervacije ugroženih vrsta životinja; da objasni značaj uzgoja i nege lovne divljači i postojanja lovnih struktura; da upozna studente sa planiranjem gazdovanja lovištem, problematikom opstanka divljači u savremenom dobu i specifičnostima diverziteta lovne divljači.
  Ishod Student treba da zna osnovna pravila uzgoja i nege divljih i egzotičnih životinja u zatočeništvu i značaj postojanja zoo vrtova. Student treba da razume načine obezbeđivanja uslova za život divljim i egzotičnim životinjama u skladu sa njihovim biološkim potrebama. Student treba da ume pravilno da postupa sa divljim i egzotičnim životinjama, da osmisli za njih smeštajni prostor i obezbedi listu ishrane, i da svojim znanjem i savetima doprinese podizanju svesti posetilaca i zaposlenih u zoo vrtovima o potrebi zaštite zdravlja i dobrobiti divljih i egzotičnih životinja. Student treba da savlada principe nege i uzgoja lovne divljači, razume ekološke specifičnosti gajenih i slobodnih vrsta lovne divljači, ume da primeni stečena znanja u planiranju gazdovanja lovištem i svojim znanjem i savetima doprinese podizanju svesti lovaca o potrebi zaštite zdravlja i dobrobiti lovne divljači.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj zoo vrtova: konzervacija ugroženih vrsta životinja, istraživanje, edukacija, rehabilitacija (1) Obezbeđivanje smeštajnih uslova i ishrane za životinje u zoo vrtu u skladu sa njihovim biološkim potrebama i prirodnim staništem. Obezbeđivanje uslova za normalno ponašanje životinja u zoo vrtu - bihejvioralno obogaćivanje smeštajnog prostora (2). Upoznavanje sa mogućnostima i načinima reprodukcije životinja u zoološkom vrtu, značaj saradnje sa drugim vrtovima u razmeni životinja, problematika odgoja i nege odbijene mladunčadi. Postupanje, obuzdavanje, premeštanje i transport živih životinja (2). Uloga veterinara i zdravstvena zaštita životinja u zoo vrtu. Stepen ugroženosti vrsta na „Crvenoj listi“ - IUCN status i stepen zaštite - CITES status vrsta (2). Značaj lovstva za biodiverzitet kroz istoriju do danas. Vrste, karakteristike i značaj naših lovišta – odnos lovca i divljači (2). Biološke specifičnosti, morfologija i taksonomija lovne divljači. Poznavanje areala divljih vrsta i međusobni odnosi u njima. Divlje vrste kao štetočine i vektori zaraznih bolesti (2). Savremeni trendovi gazdovanja u otvorenim i ograđenim lovištima. Habitus, situs i potrebe divljači držanih u ograđenom prostoru. Mogućnost eksperimentalne proizvodnje i reintrodukcije divljači (2). Problematika moralnog i ekonomskog odnosa između ljudi i divljači. Prva pomoć kod povreda u lovu (2).
  Sadržaj praktične nastave Ovladavanje postupcima pravilnog uzgoja i nege egzotičnih sisara u zatočeništvu (4). Ovladavanje postupcima pravilnog uzgoja i nege egzotičnih ptica u zatočeništvu (3). Ovladavanje postupcima pravilnog uzgoja i nege egzotičnih gmizavaca u zatočeništvu (2). Isticanje dobrih i loših primera smeštaja i nege životinja u zoo vrtu. Praktični primeri značaja različitih oblika obogaćivanja smeštajnog prostora. Načini hvatanja i bezbednog manipulisanja životinjama (2). Sigurnost i bezbednost u zoo vrtu. Procena i načini obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti životinja, radnika i posetilaca u zoo vrtovima (2). Obeležavanje/identifikacija životinja, baze podataka i popis životinja u zoo vrtu sa naznakom IUCN i CITES statusa (2). Upoznavanje sa arealom i interakcijama divljači. Fenotipske osobine i komunikacija lovne divljači. Obeležavanje životinja i fenomen migracije (2). Uzgoj fazanske divljači. Učenje kroz praksu u fazaneriji. (4). Upoznavanje sa organizacijom i infrastrukturom lovišta. Učenje kroz praksu u lovištima, planiranje i organizacija gazdovanja lovištem. Bonitiranje i kapacitet lovišta (3). Ocenjivanje trofeja - rogovi i rogovlje, kljove, lobanje i krzna divljači, prema formulama SIC-a, upoređivanje i analiza (3). Značaj unošenja žive divljači u lovišta. Upoznavanje sa tehnikama praćenja, posmatranja i brojanja divljači - tragovi divljači. Načini hvatanja i bezbednog manipulisanja lovnom divljači. Lovna logistika, bezbedno rukovanje oružjem, različiti načini izlovljavanja divljači (3).
  Literatura
  1. Stevanović J, Stanimirović Z: Uzgoj i nega životinja u zoo vrtovima, autorizovana skripta, 2011.
  2. Hose y G , Melfi V , Pankhurts S : Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare, O X FORD Universit y Press Inc ., New York . 2010
  3. Stanimirović Z, Đelić N: Praktikum iz zoologije. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2006.
  4. Ristić Z: Lovstvo, Aston, Kragujevac, 2008.
  5. Stanković i sar.: Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, I i II knjiga, Građevinska knjiga Beograd, Dnevnik Novi Sad, 1991.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktično izvođenje nastave u postojećim zoo vrtovima u Srbiji (Beo Zoo Vrt, Zoo Palić) u vidu blok nastave, prakse i dežurstva u zoo vrtu i u vidu kreativnih radionica, opciono i kroz posete zoo vrtovima u inostranstvu. Učenje kroz vežbe i dežurstva u gaterima,fazanerijama i lovištima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0