Navigacija

14I1I09 - Uzgoj i nega divljih i egzotičnih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega divljih i egzotičnih životinja
Akronim 14I1I09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. dr Ninoslav Đelić
 2. dr Jevrosima Stevanović
 3. dr Zoran Stanimirović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.5 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Predmet ima za cilj da studentima pruži znanja o uzgoj u i nezi divljih i egzotičnih životinja, o značaju i načinima konzervacije ugroženih vrsta životinja; da objasni značaj uzgoja i nege lovne divljači i postojanja lovnih struktura; da upozna studente sa planiranjem gazdovanja lovištem, problematikom opstanka divljači u savremenom dobu i specifičnostima diverziteta lovne divljači.
  Ishod Student treba da zna osnovna pravila uzgoja i nege divljih i egzotičnih životinja u zatočeništvu i značaj postojanja zoo vrtova. Student treba da razume načine obezbeđivanja uslova za život divljim i egzotičnim životinjama u skladu sa njihovim biološkim potrebama. Student treba da ume pravilno da postupa sa divljim i egzotičnim životinjama, da osmisli za njih smeštajni prostor i obezbedi listu ishrane, i da svojim znanjem i savetima doprinese podizanju svesti posetilaca i zaposlenih u zoo vrtovima o potrebi zaštite zdravlja i dobrobiti divljih i egzotičnih životinja. Student treba da savlada principe nege i uzgoja lovne divljači, razume ekološke specifičnosti gajenih i slobodnih vrsta lovne divljači, ume da primeni stečena znanja u planiranju gazdovanja lovištem i svojim znanjem i savetima doprinese podizanju svesti lovaca o potrebi zaštite zdravlja i dobrobiti lovne divljači.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj zoo vrtova: konzervacija ugroženih vrsta životinja, istraživanje, edukacija, rehabilitacija (1) Obezbeđivanje smeštajnih uslova i ishrane za životinje u zoo vrtu u skladu sa njihovim biološkim potrebama i prirodnim staništem. Obezbeđivanje uslova za normalno ponašanje životinja u zoo vrtu - bihejvioralno obogaćivanje smeštajnog prostora (2). Upoznavanje sa mogućnostima i načinima reprodukcije životinja u zoološkom vrtu, značaj saradnje sa drugim vrtovima u razmeni životinja, problematika odgoja i nege odbijene mladunčadi. Postupanje, obuzdavanje, premeštanje i transport živih životinja (2). Uloga veterinara i zdravstvena zaštita životinja u zoo vrtu. Stepen ugroženosti vrsta na „Crvenoj listi“ - IUCN status i stepen zaštite - CITES status vrsta (2). Značaj lovstva za biodiverzitet kroz istoriju do danas. Vrste, karakteristike i značaj naših lovišta – odnos lovca i divljači (2). Biološke specifičnosti, morfologija i taksonomija lovne divljači. Poznavanje areala divljih vrsta i međusobni odnosi u njima. Divlje vrste kao štetočine i vektori zaraznih bolesti (2). Savremeni trendovi gazdovanja u otvorenim i ograđenim lovištima. Habitus, situs i potrebe divljači držanih u ograđenom prostoru. Mogućnost eksperimentalne proizvodnje i reintrodukcije divljači (2). Problematika moralnog i ekonomskog odnosa između ljudi i divljači. Prva pomoć kod povreda u lovu (2).
  Sadržaj praktične nastave Ovladavanje postupcima pravilnog uzgoja i nege egzotičnih sisara u zatočeništvu (4). Ovladavanje postupcima pravilnog uzgoja i nege egzotičnih ptica u zatočeništvu (3). Ovladavanje postupcima pravilnog uzgoja i nege egzotičnih gmizavaca u zatočeništvu (2). Isticanje dobrih i loših primera smeštaja i nege životinja u zoo vrtu. Praktični primeri značaja različitih oblika obogaćivanja smeštajnog prostora. Načini hvatanja i bezbednog manipulisanja životinjama (2). Sigurnost i bezbednost u zoo vrtu. Procena i načini obezbeđivanja sigurnosti i bezbednosti životinja, radnika i posetilaca u zoo vrtovima (2). Obeležavanje/identifikacija životinja, baze podataka i popis životinja u zoo vrtu sa naznakom IUCN i CITES statusa (2). Upoznavanje sa arealom i interakcijama divljači. Fenotipske osobine i komunikacija lovne divljači. Obeležavanje životinja i fenomen migracije (2). Uzgoj fazanske divljači. Učenje kroz praksu u fazaneriji. (4). Upoznavanje sa organizacijom i infrastrukturom lovišta. Učenje kroz praksu u lovištima, planiranje i organizacija gazdovanja lovištem. Bonitiranje i kapacitet lovišta (3). Ocenjivanje trofeja - rogovi i rogovlje, kljove, lobanje i krzna divljači, prema formulama SIC-a, upoređivanje i analiza (3). Značaj unošenja žive divljači u lovišta. Upoznavanje sa tehnikama praćenja, posmatranja i brojanja divljači - tragovi divljači. Načini hvatanja i bezbednog manipulisanja lovnom divljači. Lovna logistika, bezbedno rukovanje oružjem, različiti načini izlovljavanja divljači (3).
  Literatura
  1. Stevanović J, Stanimirović Z: Uzgoj i nega životinja u zoo vrtovima, autorizovana skripta, 2011.
  2. Hose y G , Melfi V , Pankhurts S : Zoo Animals: Behaviour, Management and Welfare, O X FORD Universit y Press Inc ., New York . 2010
  3. Stanimirović Z, Đelić N: Praktikum iz zoologije. Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 2006.
  4. Ristić Z: Lovstvo, Aston, Kragujevac, 2008.
  5. Stanković i sar.: Velika ilustrovana enciklopedija lovstva, I i II knjiga, Građevinska knjiga Beograd, Dnevnik Novi Sad, 1991.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktično izvođenje nastave u postojećim zoo vrtovima u Srbiji (Beo Zoo Vrt, Zoo Palić) u vidu blok nastave, prakse i dežurstva u zoo vrtu i u vidu kreativnih radionica, opciono i kroz posete zoo vrtovima u inostranstvu. Učenje kroz vežbe i dežurstva u gaterima,fazanerijama i lovištima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 30
  Projekti 0
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0