Navigacija

14I1O01 - Medicinska hemija

Specifikacija predmeta
Naziv Medicinska hemija
Akronim 14I1O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sunčica Borozan
 2. prof. dr Iris Đorđević
 3. prof. dr Milena Krstić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan
   Uslov Upisan prvi semestar
   Cilj predmeta Sticanje znanja i razumevanje struktura i osobina jednostavnih i složenih molekula, upoznavanje hemijskih reakcija organskih i neorganskih jedinjenja koja su od presudnog značaja za odigravanje procesa u ćelijama kao i hemijske zakonitosti i mehanizme koji su osnova tih procesa. Laboratorijske vežbe obezbeđuju savladavanje osnovne laboratorijske tehnike kao i sposobnost korišćenja laboratorijskih procedura
   Ishod Student treba da savlada i razume strukture i ososbine jednostavnih i složenih molekula, hemijske reakcije organskih i neorganskih jedinjenja koja su od presudnog značaja za odigravanje procesa u ćelijama kao i hemijske zakonitosti i mehanizme koji su osnova tih procesa; da savlada osnove laboratorijske tehnike (pipetiranja, pravljenje rastvora, merenje mase i pH); da zna da odradi kvalitativne i kvantitativne hemijske analize koje su iz oblasti volumetrije.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Intra- i inter molekulske veze. Kovalentne i nekovalentne interakcije u biomakromolekulima (1). Termodinamičke promene hemijskih reakcija u živim sistemima (2). Voda, vodeni rastvori, struktura biomolekula kao posledica interakcije sa vodom (2). Hemijske ravnoteže u vodenim rastvorima. Mehanizam dejstva i kapacitet pufera (2). Struktura organskih molekula (1). Hidroksilni i tiolni derivati ugljovodonika (2). Karbonilni derivati ugljovodonika (2). Karboksilne kiseline i biološki važne supstituisane kiseline (4). Amini (2). Derivati karboksilnih kiselina (1). Ugljeni hidrati, stereohemija, reaktivnost (4). Prosti i složeni lipidi (3). Struktura i osobine aminokiselina, peptida i proteina (3). Koenzimi (1).
   Sadržaj praktične nastave Kvalitativna hemijska analiza (10). Puferi, indikatori i pH (2). Kvalitativna hemijska analiza (8). Analiza organskih jedinjenja (4). Kvalitativna analiza ugljenih hidrata i lipida (4). Predispitne vežbe (2).
   Literatura
   1. Odabrana poglavlja iz Medicinske hemije, S. Borozan, Naučna KMD, Beograd, 2012 Praktikum iz Medicinske hemije sa radnom sveskom i zbirkom zadataka za studente I godine Fakulteta veterinarske medicine, S. Borozan, M. Krstić, I. Đorđević, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Naučna KMD, Beograd, 2010
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije), praktične vežbe se izvode individualno u eksperimentalnoj laboratoriji.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 2 Pismeni ispit 45
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 40
   Seminari 3