Navigacija

14I1O03 - Biofizika

Specifikacija predmeta
Naziv Biofizika
Akronim 14I1O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jelena Ajtić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. as. dr Darko Sarvan
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Upisan prvi semestar
  Cilj predmeta Kroz sticanje osnovnih teorijskih i praktičnih znanja o fizičkim procesima u živim sistemima, fizičkim osnovama funkcionisanja živih sistema i uticajima fizičkih faktora na životnu sredinu, ovaj predmet nudi studentima teorijsku osnovu za usvajanje znanja iz veterinarske medicine i uključivanje u kliničku praksu.
  Ishod Student treba da razume fizičke procese u živim sistemima i fizičke osnove njihovog funkcionisanja, kao i mehanizme i efekte delovanja fizičkih faktora na žive sisteme; da ume da pristupi merenjima, obradi i prikazivanju rezultata merenja fizičkih veličina; da razume osnove savremenih instrumentalnih metoda u veterinarskoj medicini.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fizički i biološki sistemi. Biomehanika. Biohidrodinamika. Osnove hemodinamike i reologije. Bioakustika i primena ultrazvuka. Termodinamika i termoregulacija. Bioelektromagnetizam. Transportne pojave. Elektromagnetno zračenje. Optika i optički instrumenti. Lasersko zračenje. X-zračenje i osnove rendgenske dijagnostike. Radijaciona biofizika. Jonizujuća zračenja, osnove detekcije i dozimetrije zračenja.
  Sadržaj praktične nastave Sistemi jedinica, obrada i prikazivanje rezultata merenja, karakteristike mernih instrumenata. Merenje dimenzije tela. Određivanje gustine čvrstog tela.Određivanje gustine tečnosti. Određivanje koeficijenta viskoznosti. Određivanje koeficijenta površinskog napona. Određivanje specifičnog toplotnog kapaciteta. Električna merenja. Određivanje masenog koeficijenta apsorpcije gama zračenja.
  Literatura
  1. Jelena Ajtić i Dragana Popović, Biofizika, Centar za izdavačku delatnost, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2014.
  2. Jelena Ajtić i Dragana Popović, Praktikum i radna sveska za vežbe iz biofizike, Centar za izdavačku delatnost, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2014.
  3. Jelena Ajtić i Dragana Popović, Zbirka zadataka iz biofizike, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se izvodi uz primenu audiovizuelnih prezentacija. Uz nadzor i pomoć saradnika za vežbe, studenti samostalno izvode laboratorijske vežbe u vežbaonici za fiziku.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari