Navigacija

14I1O06 - Topografska anatomija

Specifikacija predmeta
Naziv Topografska anatomija
Akronim 14I1O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Verica Mrvić
 2. prof. dr Miloš Blagojević
 3. doc. dr Ivana Nešić
 4. doc. dr Milena Đorđević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ivana Nešić
 2. doc. dr Milena Đorđević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Položena anatomija
  Cilj predmeta Upoznavanje sa topografskom anatomijom, sa organima i njihovim položajima in situ, odnosno u telu životinje, a sve u cilju približavanja studenta kliničkim predmetima i lakšem savladavanju problema u okviru kliničkih predmeta.
  Ishod Student treba da zna topografski položaj organa grudne, trbušne i karlične duplje konja, govečeta, ovce koze, svinje, psa i mačke, vaskularizaciju i inervaciju ekstremiteta, glave, vrata i organa, u cilju lakšeg razumevanja kliničke patologije životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Teorijska nastava: Telesne regije. Topografija grudne duplje komparativno; Topografija trbušne duplje konja;Topografija trbušne dupnje velikih i malih preživara; Topografija trbušne duplje svinja; Topografija trbušne duplje pasa; Topografija karlične duplje; Topografija ekstremiteta; Topografija glave; Topografija vrata.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava: Vežbe na preparatima i modelima u potpunosti prate teorijsku nastavu: Regije tela, telesne duplje i seroze. Topografija grudne duplje. Topografija trbušne duplje konja. Topografija trbušne duplje velikih i malih preživara. Topografija trbušne duplje svinja. Topografija trbušne duplje pasa. Topografija karlične duplje, Topografija prednjeg ekstremiteta. Topografija zadnjeg ekstremiteta. Topografija glave. Topografija vrata.
  Literatura
  1. Konig HE, Liebich H-G. Anatomija domaćih sisara. Naklada, Slap 2009.
  2. Sisson S, Grossman JD. Anatomija domaćih životinja. Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb 1962.
  3. Janković Ž, Popović S: Anatomija domaćih životinja, Osteologija i miologija, Veterinarski fakultet, Odbor za izdavačku delatnost, Beograd 1985.
  4. Simić V, Janković Ž: Anatomija domaćih životinja, sisara, Splanhnologija, Veterinarski fakultet, Odbor za izdavačku delatnost, Beograd 1986.
  5. Janković Ž, Stanojević D, Miladinović Ž. Anatomija domaćih životinja, Angiologija, Veterinarski fakultet, Beograd 1991.
  6. Drekić D, Lozanče O, Anatomija nervnog sistema, endokrinih žlezda, organa čula i kože domaćih životinja, Veterinarska komora Srbije, Naučna KMD, Beograd 2010.
  7. Mrvić V: Atlas komparativne anatomije domaćih životinja, Dosije d.o.o. Beograd 2006.
  8. Lozanče O, Đelić D: Anatomija domaćih životinja, Anatomski termini i izrazi, Naučna knjiga, Beograd 1999.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije). Praktična nastava sa korišćenjem slika, svežih preparata, gipsanih modela i gotovih preparata u teglama sa formalinom.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari