Navigacija

14I1O07 - Botanika

Specifikacija predmeta
Naziv Botanika
Akronim 14I1O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Svetlana Grdović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stamen Radulović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan
  Uslov -
  Cilj predmeta Sticanje osnovnih znanja o biljkama koje predstavljaju: osnovnu hranu za životinje (upoznavanje sa krmnim biljkama), izvor lekovitih supstancija (upoznavanje sa lekovitim biljkama), začine (upoznavanje sa začinskim biljkama) i izvor veoma toksičnih supstancija čija konzumacija može da dovede do trovanja životinja (upoznavanje sa otrovnim biljkama).
  Ishod Student treba da zna sve biljke koje se koriste u ishrani životinja, njihove hranljive vrednosti i način njihove proizvodnje, da zna najvažnije lekovite biljke i njihove lekovite supstancije koje bi kasnije koristio u terapiji. Student treba da poznaje naše najčešće rasprostranjene toksične biljke i simptome trovanja, da poznaje začinske biljke koje se najčešće koriste u našim industrijama mesa.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj biljaka i hemijski sastava (3). Morfologija i ekologija biljaka (4). Opšte karakteristike stočne hrane. Livade i pašnjaci (ekstenzivni i pregonski način ispaše). Poaceae i Fabaceae – opšte osobine i značaj u ishrani. Korenaste, krtolaste biljke (6). Lekovite i otrovne biljke na našim livadama i pašnjacima (2).
  Sadržaj praktične nastave Na vežbama se izučava osnovna morfološka građa biljaka na osnovu herbarizovanih primeraka: I, II, III klasa livadsko-pašnjačkih trava i žita (6). Deteline, lucerke i ostali rodovi iz familije leptirnjača (2). Lekovite biljke (1). Toksične biljke (4). Začinske biljke (1).
  Literatura
  1. Blaženčić Ž, Grdović Svetlana: Krmno bilje, udžbenik za studente FVM, Veterinarska komora, Beograd, 2003.
  2. Grdović Svetlana: Praktikum iz botanike za studente FVM, VKS, Beograd, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, grafoskop), a praktične vežbe uz primenu herbarizovanih biljaka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 3 Pismeni ispit 14
  Praktična nastava 7 Usmeni ispit 56
  Projekti 0
  Kolokvijumi 20
  Seminari 0