Navigacija

14I1O08 - Biohemija

Specifikacija predmeta
Naziv Biohemija
Akronim 14I1O08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Jovanović
 2. doc. dr Olivera Valčić
 3. prof. dr Svetlana Milanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
   Uslov Ispunjene predispitne obaveze iz Medicinske hemije
   Cilj predmeta Studenti treba da poznaju glavne principe: građe i funkcije bioloških molekula, metaboličkih procesa, čuvanja, nasleđivanja i ekspresije genetičkih informacija. Kurs ih priprema za potpuno razumevanje programa nastave na višim godinama studija.
   Ishod Po završenom kursu studenti će poznavati: principe građe i funkcije proteina, lipida, ugljenih hidrata i nukleinskih kiselina; ključne metaboličke procese pri transformaciji bioloških molekula, načine njihove regulacije, prinos i potrebe u metaboličkoj energiji u ćelijama i tkivima; specifičnosti metaboličkih adaptacija kod preživara; biološki smisao i mehanizme čuvanja, nasleđivanja i ekspresije genetičkih informacija; teorijske i praktične osnove laboratorijskih biohemijskih metoda.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Struktura proteina (6). Enzimi (6). Biološke membrane: građa, transport materija i signala (4). Respiracioni lanac i oksidativna fosforilacija (4). Metabolizam ugljenih hidrata: varenje, resorpcija i transport, interkonverzija heksoza, pentozofosfatni put (2). Metabolizam glikogena (2), glikoliza (2), glukoneogeneza, metabolička sudbina piruvata i laktata (2). Ciklus limunske kiseline, interkonverzija ugljenih hidrata i masti (2). Metabolizam lipida: varenje, resorpcija, transport, skladištenje i mobilizacija (2), oksidacija masnih kiselina (2), sinteza acetonskih tela (2), sinteza masnih kiselina i eikosanoida (2), sinteza triglicerida, glicerofosfatida i sfingomijelina (2), metabolizam holesterola i steroidnih derivata (2). Metabolizam azotnih materija: varenje proteina, resorpcija, transport i katabolizam aminokiselina (2). Metabolički put ugljeničnog skeleta aminokiselina, sinteza uree, biogeni amini (2). Metabolizam hemoglobina (2). Specifičnosti metabolizma preživara (2). Metabolizam nukleinskih kiselina (2). Osnovni mehanizmi čuvanja, prenošenja i ekspresije genetičkih informacija (8).
   Sadržaj praktične nastave Osobine rastvora (3). Metode određivanja pH (3). Puferi i puferske smeše (3). Osobine proteina (3). Određivanje koncentracije proteina po Kjeldalu i spektrofotometrijski (3). Osobine mleka i kazeina, frakciona separacija prostih proteina mleka (3). Metode separacije na bazi razlika u molekulskoj masi: elektroforeza, hromatografija i centrifugiranje (3). Opšte osobine enzima (3). Određivanje aktivnosti alkalne fosfataze po King-u (3). Određivanje aktivnosti LDH, AST i ALT (3). Osobine ugljenih hidrata (3). Metode za određivanje glikemije (3). Osobine lipida (3). Lipidni brojevi: jodni, saponifikacioni i peroksidni (3). Određivanje koncentracije holesterola po Kingu (3).
   Literatura
   1. Mihailović MB, Jovanović IB: Biohemija, 5. izdanje, Naučna, Beograd, 2008.
   2. Jovanović IB, Valčić O. Milanović S.: Praktikum iz biohemije, 3. izdanje, CID, Beograd, 2015.
   3. Berg JM, Tymoczko JL, Stryer L: Biochemistry, 5th ed, WH Freeman & Co, New York, 2002.
   4. Voyet D, Voyet J: Biochemistry, 3rd ed, Wiley, New York, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 3
   Metode izvođenja nastave Teorijska predavanja sa multimedijalnim prezentacijama, praktične laboratorijske vežbe, redovne i vanredne grupne i pojedinačne konsultacije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 4 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 6 Usmeni ispit 70
   Projekti 0
   Kolokvijumi 20
   Seminari 0