Navigacija

14I1O10 - Histologija sa embriologijom 1

Specifikacija predmeta
Naziv Histologija sa embriologijom 1
Akronim 14I1O10
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Anita Radovanović
 2. prof. dr Danica Marković
 3. doc. dr Ivan Milošević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Tijana Lužajić Božinovski
 2. doc. dr Ivan Milošević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan
  Uslov nema
  Cilj predmeta Upoznati studente sa normalnom građom i funkcijom ćelija i tkiva na molekulskom nivou, kako bi mogli da razumeju osnove procesa koji dovode do različitih vrsta poremećaja; da se upoznaju sa osnovnim zakonomernostima oplođenja i ranog embrionalnog razvića kod domaćih životinja.
  Ishod Da studenti znaju građu ćelija i tkiva da bi mogli razumeti njihovu funkcionalnu povezanost u različitim organima; da razumeju osnovne principe i procese razvića kao i procese morfogeneze; da razumeju kako se uzimaju uzorci i dobijaju histološki preparati; da umeju da rukuju mikroskopoma i da prepoznaju različite vrste ćelija i tkiva
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Građa i funkcija organela; komunikacija među ćelijama; ćelijski ciklus i ćelijska smrt; ćelije i vanćelijski matriks; poreklo i osnovne morfofunkcionalne odlike epitela, vezivnih tkiva, mišićnog i nervnog tkiva (uključujući i osnovne histološke slike organa nervnog sistema); sazrevanje i građa gameta; oplođenje; osnovni procesi razvića; morfogeni procesi; preembrionalni period razvića.
  Sadržaj praktične nastave Prikaz osnovnih faza u pripremanju preparata za svetlosnu i elektronsku mikroskopiju; upotreba mikroskopa i tehnika mikroskopiranja; analiza elektromikrograma,izučavanje mikroskopske građe ćelija i tkiva obojenih različitim metodama; prikaz i analiza pojedinih morfogenih procesa na preparatima tkiva i organa u različitim fazama razvića.
  Literatura
  1. Gledić D. Veterinarska histologija, Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2012.
  2. Anđelković Z. i sar.,Ćelija i tkiva, Bonafides, Niš,2002
  3. Bumbaširević V. I sar., Histologija, Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu,2005.
  4. Junqueira L.C. and Carneiro J., Osnovi histologije,tekst i atlas, data status, 2005, str. 1-253
  5. Nikolić R. I. i sar., Embriologija čoveka, udžbenik i atlas, Medicinski fakultet, Niš, 2004
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu PowerPoint prezentacije. Praktična nastava:1) uvodno predavanje (PowerPoint prezentacije) ili uz prikaz preparata (kamera povezana sa mikroskopom i projektorom); 2) pojedinačni rad studenata na mikroskopu (izučavanje i crtanje izabranih preparata ćelija i tkiva).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari