Navigacija

14I2I02 - Akvaristika

Specifikacija predmeta
Naziv Akvaristika
Akronim 14I2I02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Maja Marković
 2. doc. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni
   Uslov
   Cilj predmeta Da kroz upoznavanje sa akvarijumom i akvarijumskom opremom i gajenjem akvarijumskih riba pripremi studente veterinarske medicine za uključivanje u zdravstvenu zaštitu akvarijumskih riba.
   Ishod Student treba da zna samostalno da formira akvarijum, zna osnovne familije i najčešće vrste akavarijumskih riba, razume greške u gajenju, razmnožavanju i ishrani akvarijumskih riba koje utiču na pojavu oboljenja, ume da primenjuje mere profilakse, zna etiologiju i patogenezu oboljenja i ume da odredi odgovarajuću terapiju.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Podela i vrste akavarijuma (1); Fizičko-hemijske osobine vode (1); Akvarijumska oprema (1); Vrste akvarijumskih riba koje se gaje kod nas (2); Nabavka akvarijumskih riba (1); Razmnožavanje akvarijumskih riba (1); Ishrana akvarijumskih riba (1); Pregled i značaj najrasprostranjenijih akvarijumskih biljaka i algi (1); Akvarijumski puževi (1); Morska akvaristika (1); Bolesti akvarijumskih riba (2); Mere sprečavanja nastanka bolesti (1); Lečenje akvarijumskih riba (1)
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Gudvin D. : Akvarijumske ribice-priručnik, Alnari - Otvorena knjiga, Beograd 2008
   2. Žiljak B. : Akvarijum-ukras doma, izdavačka kuća Draganić, Beograd, 2012
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 0
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi)
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 20