Navigacija

14I2I03 - Bioklimatologija i biometeorologija

Specifikacija predmeta
Naziv Bioklimatologija i biometeorologija
Akronim 14I2I03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
 2. prof. dr Ljiljana Janković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 1.0 Status predmeta izborni
   Uslov Biofizika, Ponašanje i dobrobit životinja, Zoologija
   Cilj predmeta Sticanje potrebnih znanja koja omogućavaju veterinaru da klimatske, mikroklimatske i meteorološke prilike dovede u vezu sa zdravljem životinja, da korišćenjem ovih saznanja unapredi zdravstveno stanje životinja, da ih prepozna kao uzrok bolesti ili kao činioce koji pogoduju razvoju bolesti čiji su uzročnici mikroorganizmi i paraziti. Da ume da iskoristi stečena znanja u sprečavanju nepovoljnog delovanja klimatskih, mikroklimatskih i meteoroloških činilaca na zdravlje životinja i da povoljno delovanje mikroklimatskih činilaca iskoristi za poboljšanje zdravstvenog statusa životinja. Da osposobi veterinare da se aktivno uključe u program zaštite životne sredine sprečavanjem promena mikroklimatskih, meteoroloških i klimatskih promena zagađivačima iz stočarske proizvodnje.
   Ishod Student treba da razume na koje sve načine utiču klimatski i meteorološki činioci na zdravlje i produktivnost životinja. Da stečena znanja primeni u cilju sprečavanja negativnog uticaja stočarske proizvodnja na lokalne i globalne klimatske promene.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Značaj bioklimatologije i biometeorologije za veterinarsku medicinu i uticaj na zdravlje i produktivnost životinja (5); Uticaj klimatskih činilaca na floru i faunu, na stočarsku proizvodnju, zdravlje i produktivnost životinja,na formiranje mikroklimatskih parametara u stočarskim objektima (5); Uticaj stočarske proizvodnje na lokalne i globalne klimatske promene (5).
   Sadržaj praktične nastave
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 0
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi).
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30