Navigacija

14I2I06 - Ribarstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Ribarstvo
Akronim 14I2I06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Maja Marković
 2. doc. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ksenija Aksentijević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslov
  Cilj predmeta Da kroz upoznavanje sa tipovima ribnjaka, razmnožavanjem i eksploatacijom riba pripremi studente veterinarske medicine za uključivanje u zdravstvenu zaštitu riba.
  Ishod Student treba da zna tipove ribnjaka, privredno značajne vrste riba, opremu i alat koji se koriste u ribarstvu, osnove zdravstvene zaštite riba, razume greške u gajenju riba koje utiču na pojavu oboljenja i poznaje tržište i promet ribe kao životne namirnice.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Stanje ribarstva kod nas i svetu (1); Hidrobiologija (3); Sistematika riba (2); Genetika i selekcija riba (1); Akvakultura (1); Gajenje riba u toplovodnim ribnjacima (1); Gajenje riba u hladnovodnim ribnjacima (1); Kavezni sistem gajenja riba (1); Ribarstvo na otvorenim vodama (1); Ishrana riba (1); Problemi zagađenja vodene sredine (1); Tržište i promet ribe; Ekonomika slatkovodnog ribarstva (1).
  Sadržaj praktične nastave Određivanje fizičkih osobina vode (1); Analiza hemijskih osobina vode (1); Rast i tempo rasta (1); Sakupljanje hipofize i hipofiziranje (1); Razmnožavanje značajnih vrsta riba (1); Naseljavanje ribnjaka (1); Kontrolni ribolov (1); Izlov ribe (1); Ribarska oprema i alati (1); Vođenje evidencije na ribnjaku (1); Poribljavanje otvorenih voda (1); Transport ribe (1); Sportski ribolov (1); Zdravstvena zaštita riba (1); Obilazak jednog pastrmskog ili šaranskog ribnjaka (1).
  Literatura
  1. Ćirković M., Jovanović B., Maletin S.: Ribarsvo, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu, Novi Sad, 2002
  2. Marković Z., Mitrović-Tutundžić V.: Gajenje riba, Zadužbina Andrejević, Beograd, 2003
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe u vežbaonici Katedre za mikrobiologiju i na ribnjacima.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 20