Navigacija

14I2O02 - Stočarstvo

Specifikacija predmeta
Naziv Stočarstvo
Akronim 14I2O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Mila Savić
 2. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 3. prof. dr Ružica Trailović
 4. doc. dr Žolt Bečkei
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Žolt Bečkei
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 8.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Zoologija i Anatomija
  Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovama stočarske proizvodnje, metodama selekcije, metodama gajenja i efekata planske selekcije na proizvodnju i zdravlje domaćih životinja
  Ishod Student treba da upozna tehnologiju proizvodnje farmskih životinja, uzgoja i nege socijalnih životinja. Student treba da zna postupak sa životinjama, da zna da oceni eksterijer, zdravlje, proizvodnu vrednost životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod, značaj stočarstva, tipovi proizvodnje. Domestikacija. Rasa-pojam, opšte rasne karakteristike.Varijabilnost. Uticaj paragenetskihfaktora na zdravlje i proizvodnju. Konstitucija, kondicija, temperament, ćud. Genetski aspekti selekcije životinja, selekcija na osnovu eksterijera i proizvodnih osobina, porekla i potomstva. Primena genetskih markera u selekciji. Metode gajenja: gajenje u čistoj rasi, gajenje ukrštanjem, autbriding i heterozis. Savremeni biotehnološki postupci. Ocena priplodne i proizvodne vrednosti. Ekonomski značaj, proizvodni tipovi i rase goveda, proizvodnja mleka i mesa, metode gajenja, razmnožavanje goveda i odgajanje teladi, Selekcija. Značaj i stanje svinjarstva, proizvodni tipovi svinja, rase, proizvodnja mesa i masti, razmnožavanje svinja i odgajanje prasadi, metode gajenja i selekcija. Ekonomski značaj, proizvodni tipovi ovaca, rase ovaca, razmnožavanje ovaca i odgajanje jagnjadi, metode gajenja, selekcija. Ekonomski značaj kozarstva, rase koza, proizvodnja mleka, metode gajenja, selekcija, razmnožavanje koza i odgajanje jaradi. Proizvodnja jaja i mesa, proizvodni tipovi i rase živine, razmnožavanje živine, izvođenje i odgajanje pilića, hibridizacija, hibridi, selekcija otpornih jedinki. Rase kunića, razmnožavanje, metode gajenja, selekcija i iskorišćavanje kunića. Ekonomski i društveni značaj gajenja konja, poreklo kopitara, rase konja, razmnožavanje konja i odgajanje ždrebadi, metode gajenja i selekcija. Rase pasa i mačaka, metode gajenja i selekcija, razmnožavanje, odgoj štenadi i mačića
  Sadržaj praktične nastave Domestikacijske promene (2). Postupak sa životinjama (4). Procena konstitucije (4) i eksterijera (4), procena stavova i hodova (2), telesna merenja (2). Genetički parametri u stočarstvu (2). Familijarna analiza u selekciji (2). Procena starosti životinja (4). Ocenjivanje na izložbama (4). Identifikacija (2), opisivanje (2) i obeležavanje (2). Matično knjigovodstvo (3). Procena kvaliteta vune i krzna (3). Prikaz biotehnoloških tehnika (2). Poseta izložbi pasa i mačaka (2). Selekcija prema radnim sposobnostima, poseta hipodromu (3). Poseta farmi goveda i centru za VO (4). Poseta farmi svinja (3). Praktična nastava na farmama živine (2). Praktična nastava na farmama ovaca (2)
  Literatura
  1. Savić Mila, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo-farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  2. Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica,Bečkej Žolt : Stočarstvo - praktikum, FVM, Beograd, 2014
  3. Nikolić D, Simović B: Opšte stočarstvo, Naučna knjiga, Beograd, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio- vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na klinikama Fakulteta veterinarske medicine, farmama i hipodromu
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 15
  Seminari