Navigacija

14I2O04 - Mikrobiologija sa imunologijom

Specifikacija predmeta
Naziv Mikrobiologija sa imunologijom
Akronim 14I2O04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Jakov Nišavić
 4. prof. dr Marina Radojičić
 5. doc. dr Andrea Radalj
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Andrea Radalj
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Sticanje osnovnih znanja o obliku, građi, fiziološkim i antigenskim karakteristikama patogenih i nepatogenih mikroorganizama, njihovoj ekologiji, rezistenciji na antibiotike, infekciji, imunološkim reakcijama organizma na antigene mikroorganizama i mikrobiološkim i imunološkim dijagnostičkim metodama.
  Ishod Student treba da zna da izvrši uzorkovanje materijala, utvrđivanje oblika i građe mikroorganizama radi identifikacije bakterija i gljivica u nativnim i obojenim preparatima, da zna kako se izvodi sterilizacija, da zaseje materijal na hranljive podčoge, izoluje mikroorganizam u čistoj kulturi i da ga identifikuje na osnovu kulturelnih i biohemijskih osobina, da ispita njegovu osetljivost na antibiotike, da zna da izvede serološke reakcije i pročita dobijene rezultate, da postavi kulturu tkiva, izvrši inokulaciju virusa i ustanovi citopatogene promene, da inokuliše kokošije embrione virusima, rikecijama i hlamidijama, da oboji preparate pripremljene od alantohorijalne i vitelusne membrane, da pripremi i oboji otisak preparat od moždanog tkiva inficiranog virusom besnila radi otkrivanja Negrijevih telašaca.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u mikrobiologiju (2). Oblik i građa mikroorganizama (4). Ekologija mikroorganizama (4). Fiziologija mikroorganizama (6). Rasprostranjenost mikroorganizama u prirodi (2). Mikroorganizmi kao sredstva biološkog rata (1). Genetika mikroorganizama (3). Imunitet i imunološke reakcije (18). Infekcija i otpornost organizma prema infekciji (5). Obavezni kolokvijum (1). Specijalna bakteriologija (18). Rikecije (1). Hlamidije (1). Kolokvijum (1). Mikologija (3). Opšta virusologija (7). Specijalna virusologija (12). Obavezan kolokvijum (1).
  Sadržaj praktične nastave Upotreba mikroskopa u mikrobiologiji (3). Osnovni oblici bakterija (3). Osnovni oblici kvasaca i plesni (3). Bakteriološki sudovi i instrumenti, pranje i njihovo pripremanje za rad (3). Sterilizacija i aparati koji se koriste u mikrobiologiji (3). Bakteriološke podloge (3). Pripremanje preparata za mikroskopiranje (3). Prosta bojenja (3). Složena bojenja po Gramu i Gimzi (3). Bojenje kapsula i spora bakterija (3). Tehnika zasejavanja, identifikacija kolonija i dobijanje čistih kultura (3). Kulturelne osobine mikroorganizama (3). Fiziološke osobine mikroorganizama (3). Antibiogram i ispitivanje osetljivosti izolovanih bakterija na antibiotike, serološke reakcije (3). Kolokvijum (3). Staphylococcus spp., Streptococcus spp. (2), Erysipelothrix, Listeria, Corynebacterium spp. (2), Mycobacterium spp. (2), Bacillus anthracis (2), Clostridium spp. (2), Enterobacteriaceae (2), Pasteurella spp., Brucella spp. (2), Campylobacter spp., Leptospira spp. (2). Plesni (2). Hlamidije i rikecije (2). Primena kokošijih embriona u virusološkoj dijagnostici (2). Virusna hemaglutinacija i heminhibicija (2). Kulture tkiva i citopatogeni efekat (2). Herpesvirusi i rabdovirusi (2). Kolokvijum (2).
  Literatura
  1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
  2. Ružica Ašanin, Krnjaić D., Milić N. (2014) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd
  3. Mihajlović BM (1983) Opšta mikrobiologija sa osnovama imunologije
  4. Marković BS (1983) Mikrobiologija II-bakterije, kvasci, plesni
  5. Mihajlović BM (1987) Mikrobiologija III- rikecije i virusi
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  6 5
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio - vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije), laboratorijske vežbe.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 10
  Praktična nastava Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 40
  Seminari