Navigacija

14I2O05 - Ishrana

Specifikacija predmeta
Naziv Ishrana
Akronim 14I2O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Šefer
 2. prof. dr Radmila Marković
 3. prof. dr Jelena Nedeljković-Trailović
 4. prof. dr Branko Petrujkić
 5. doc. dr Stamen Radulović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stamen Radulović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 9.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Sticanje znanja o hranivima i njihovoj klasifikaciji, načinima proizvodnje, prerade i konzervisanja hrane i faktorima koji utiču na kvarenje hrane, o ishrani pojedinih vrsta i kategorija životinja (goveda, ovce, koze, konji, svinje, živina, kunići, psi, mačke i ribe), kao i kliničkoj ishrani - vezi između ishrane i pojedinih oboljenja i načinima prevencije i terapije.
  Ishod Student treba da razume osnove ishrane, raspozna hraniva njihove karakteristike i značaj, prepozna uslove pod kojima može da dođe do kvara hrane za životinje i promene ukoliko je do njih došlo, razume principe ishrane različitih vrsta i kategorija životinja, zna da formira obrok kao i da organizuje proces hranjenja i uoči nepravilnosti i probleme i predloži i sprovede dijetetske mere kada je potrebno.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Hranljive materije. Ocenjivanje hranljive vrednosti hrane. Hrana za životinje, defincija, klasifikacija, faktori kval. Kvarenje i škodljivost hrane za životinje. Potrebe. Ishrana goveda, ovaca i koza, konja, svinja, živine, pasa i mačaka, kunića, krznašica, divljači, laboratorijskih životinja, riba. Klinička ishrana. Oboljenja vezana sa greškama u ishrani. Nutritivna terapija. Specijalna dijetetika.
  Sadržaj praktične nastave Uzorkovanje stočne hrane i Wende postupak. Skrobni ekvivalent. Poznavanje hrane . Higijenska ocena hrane. Sastavljanje obroka. Analiza i korekcija obroka. Računska analiza smeša. Računska analiza i korekcija smeša. Analiza i korekcija obroka koji su izazvali poremećaj. Sastavljanje specifičnih obroka u odnosu na zadravstveno stanje. Sastavljanje obroka u odnosu na specifične potrebe.
  Literatura
  1. Šefer D, Sinovec Z: Opšta ishrana, FVM, Beograd, 2008.
  2. Ševković N, Pribićević S, Rajić I: Ishrana domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  3. Sinovec Z, Ševković N: Praktikum iz ishrane, FVM, Beograd, 1995.
  4. Marković R, Petrujkić B, Šefer D: Bezbednost hrane za životinje, FVM, Beograd, 2010.
  5. Jovanović R, Dujić D, Glamočić D: Ishrana domaćih životinja, Stilos, Novi Sad, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  5 5
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe u laboratoriji i na klinikama Fakulteta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 19 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 23 Usmeni ispit 32
  Projekti 0
  Kolokvijumi 6
  Seminari 0