Navigacija

14I2O05 - Ishrana

Specifikacija predmeta
Naziv Ishrana
Akronim 14I2O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. dr Dragan Šefer
 2. dr Radmila Marković
 3. dr Jelena Nedeljković-Trailović
 4. dr Branko Petrujkić
 5. dr Stamen Radulović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. dr Stamen Radulović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 9.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Sticanje znanja o hranivima i njihovoj klasifikaciji, načinima proizvodnje, prerade i konzervisanja hrane i faktorima koji utiču na kvarenje hrane, o ishrani pojedinih vrsta i kategorija životinja (goveda, ovce, koze, konji, svinje, živina, kunići, psi, mačke i ribe), kao i kliničkoj ishrani - vezi između ishrane i pojedinih oboljenja i načinima prevencije i terapije.
  Ishod Student treba da razume osnove ishrane, raspozna hraniva njihove karakteristike i značaj, prepozna uslove pod kojima može da dođe do kvara hrane za životinje i promene ukoliko je do njih došlo, razume principe ishrane različitih vrsta i kategorija životinja, zna da formira obrok kao i da organizuje proces hranjenja i uoči nepravilnosti i probleme i predloži i sprovede dijetetske mere kada je potrebno.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Hranljive materije. Ocenjivanje hranljive vrednosti hrane. Hrana za životinje, defincija, klasifikacija, faktori kval. Kvarenje i škodljivost hrane za životinje. Potrebe. Ishrana goveda, ovaca i koza, konja, svinja, živine, pasa i mačaka, kunića, krznašica, divljači, laboratorijskih životinja, riba. Klinička ishrana. Oboljenja vezana sa greškama u ishrani. Nutritivna terapija. Specijalna dijetetika.
  Sadržaj praktične nastave Uzorkovanje stočne hrane i Wende postupak. Skrobni ekvivalent. Poznavanje hrane . Higijenska ocena hrane. Sastavljanje obroka. Analiza i korekcija obroka. Računska analiza smeša. Računska analiza i korekcija smeša. Analiza i korekcija obroka koji su izazvali poremećaj. Sastavljanje specifičnih obroka u odnosu na zadravstveno stanje. Sastavljanje obroka u odnosu na specifične potrebe.
  Literatura
  1. Šefer D, Sinovec Z: Opšta ishrana, FVM, Beograd, 2008.
  2. Ševković N, Pribićević S, Rajić I: Ishrana domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  3. Sinovec Z, Ševković N: Praktikum iz ishrane, FVM, Beograd, 1995.
  4. Marković R, Petrujkić B, Šefer D: Bezbednost hrane za životinje, FVM, Beograd, 2010.
  5. Jovanović R, Dujić D, Glamočić D: Ishrana domaćih životinja, Stilos, Novi Sad, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  5 5
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe u laboratoriji i na klinikama Fakulteta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 19 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 23 Usmeni ispit 32
  Projekti 0
  Kolokvijumi 6
  Seminari 0