Navigacija

14I2O07 - Zoohigijena 1

Specifikacija predmeta
Naziv Zoohigijena 1
Akronim 14I2O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
 2. prof. dr Milutin Đorđević
 3. prof. dr Ljiljana Janković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan
   Uslov Upisan četvrti semestar i položeni: Histologijasa embriologijom 2, Specijalno stočarstvo, Fiziologija 1,Mikrobiologija sa imunologijom 1, Ishrana 1
   Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima uticaja i higijenskog značaja osnovnih ekoloških faktora na zdravstveno stanje i proizvodne sposobnosti životinja. Sticanje potrebnih znanja o osnovama higijenske izgradnje objekata za smeštaj životinja i uticaj istih na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate.
   Ishod Student mora da razume i koristi znanja o osnovnim ekološkim faktorima i osnovama higijenske izgradnje objekata za smeštaj životinja, da bi tim saznanjima obezbedio zdravstveno stanje i proizvodne sposobnosti životinja, odnosno sprečio nastanak tehnopatija, povreda i smanjenja proizvodnih rezultata.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave 1.Pojam, predmet proučavanja i praktična delatnost zoohigijene;(1 čas) 2.Poznavanje i higijenski značaj osnovnih ekoloških faktora. Proučavanje uticaja higijene vazduha; zemljišta kao higijenskog faktora i higijene i potrebe vode na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate životinja. (6 časova) 3. Osnovi bioklimatologije (4 časa) 4. Osnovi higijenske izgradnje objekata za smeštaj životinja (4 časa).
   Sadržaj praktične nastave 1.Ispitivanje i higijenska ocena vazduha (4 časa). 2.Ispitivanje i higijenska ocena vode (4 časa). 3.Poseta pogonu za kondicioniranje vode za piće (2 časa). 4.Ispitivanje i higijenska ocena zemljišta (2 časa). 5.Proračunavanje potrebnih ventilacionih otvora i osvetljenja. (2 časa) 6.Test- provera znanja (1 čas).
   Literatura
   1. Radenković - Damnjanović Brana 20 10. Praktikum iz zoohigijene, udžbenik, s tr . 2 70 , Beograd ;2. Vučinić Marijana, Radenković – Damnjanović Brana, Teodorović Radislava, Janković Ljiljana, Bioklimatologija i biometeorologija, 2006;Radenković-Damnjanović Brana, Janković Ljiljana, Đorđević Milutin, Teodorović Radislava, Zoohigijena1, 2016.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 1
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije,filmovi). Praktična nastava se izvodi u vežbaonici Fakulteta, laboratoriji Gradskog vodovoda Beograd i u objektima PKB.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
   Projekti 0
   Kolokvijumi 20
   Seminari 20