Navigacija

14I3I01 - Kinologija i felinologija

Specifikacija predmeta
Naziv Kinologija i felinologija
Akronim 14I3I01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Mila Savić
 2. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 3. prof. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Žolt Bečkei
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta Upoznavanje sa osnovama kinologije i felinologije, osnovnim biološkim karakteristikama pasa i mačaka, principima uzgoja i nege, metodama gajenja i selekcije koji se koriste u cilju poboljšanja osobina zdravlja pasa i mačaka, kao i radnih sposobnosti pasa.
  Ishod Student treba da zna specifičnosti gajenja socijalnih životinja: pasa i mačaka i ume da oceni eksterijer, konstituciju (teške fiziološke, eksterijerne, psihološke mane), kondiciju i temperament, u funkciji zaštite zdravlja životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Poreklo i domestikacija pasa i mačaka podela rasa pasa po FCI klasifikaciji i rasa mačaka po FIFE klasifikaciji. Razmnožavanje pasa i mačaka odgajanje štenadi i mačića. Selekcija na osnovu eksterijera, radnih sposobnosti, porekla i potomstva. Rasna predispozicija pasa i mačaka prema pojavi pojedinih naslednih poremećaja. Programi genske kontrole poremećaja zdravlja. Metode gajenja pasa i mačaka.
  Sadržaj praktične nastave Postupak sa psima i mačkama, kontrola identiteta, ocena rasnog tipa, konstitucije i kondicije pasa i mačaka na izložbama (30).
  Literatura
  1. Savić Mila, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo - Farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  2. Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica, Bečkei Žolt Stočarstvo - praktikum, Fakultet Veterinarske Medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Beograd, 2014
  3. Fogle B: Nova enciklopedija pasa, Dorling Kindersly Book, London, Leo comerce, Rijeka, 2005.
  4. Verhoef E: The Complete Encyclopaedia of cats, Rebo publishing, Lisse, 2003.
  5. Alderton D: Dorling Kindersly Handbook of Cats, Dorling Kindersly Book, London, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na izložbama pasa i mačaka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10