Navigacija

14I3I02 - Zaštita i spasavanje životinja u vanrednim situacijama

Specifikacija predmeta
Naziv Zaštita i spasavanje životinja u vanrednim situacijama
Akronim 14I3I02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. doc. dr Dragan Živanov
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Dragan Živanov
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov
  Cilj predmeta Sticanje potrebnih znanja koja omogućavaju samostalnu organizaciju i rešavanje problema zaštite i spasavanja životinja u vanrednim situacijama, kada preti ili je nastala opasnost i ugroženost od raznoraznih štetnih uticaja prirodnog ili antropogenog porekla.
  Ishod Student treba da zna kako da rešava probleme u vanrednim situacijama da bi se opasnosti i štete po ljude i životinje (stočarsku proizvodnju) izbegle ili ublažile. To podrazumeva da razume uzroke nastanka vanrednih situacija, da zna da proceni opasnost (ugroženost) životinja, da uradi plan zaštite i spasavanja i da zna na koga se može osloniti u zaštiti i spasavanju životinja (stočarske proizvodnje) u civilnoj zaštiti.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj zaštite i spasavanja životinja, načela organizacije i nosioci zaštite i spasavanja životinja u Srbiji (1); pojam i uzroci vanrednih situacija i njihov uticaj na životinje i stočarsku proizvodnju (1); ugroženost životinja u vanrednim situacijama (prirodne katastrofe i elementarne nepogode - zemljotresi, poplave, odroni i klizanje zemljišta, suše i požari, jako nevreme, rat, epidemije, hemijski i nuklearni i dr.)(4); organizacija spasavanja životinja u vanrednim situacijama (3); ugroženost stočarske proizvodnje u vanrednim situacijama - RHB agensi i njihovo dejstvo u ravničarskom i brdsko-planinskom području (1); organizacija sapsavanja i zbrinjavanja životinja u vanrednom događaju - preventivne mere, dekontaminacija, novi smeštaj (1); ugroženost prehrambene proizvodnje animalnog porekla u vanrednom i RHB događaju (1); organizacija, spasavanje i zbrinjavanje stočne hrane (1); organizacija, spasavanje i zbrinjavanje namirnica animalnog porekla (1);
  Sadržaj praktične nastave Interaktivna nastava u malim grupama na primerima vanrednih situacija i vanrednih događaja (10), izrada plana zaštite i spasavanja životinja u vanrednim situacijama (5), praktične vežbe na terenu (15)
  Literatura
  1. Kuzmanović M, Zaštita i spasavanje životinja, namirnica životinjskog porekla, stočne hrane i vode za pojenje životinja u miru i ratu u okviru civilne zaštite, VINC, Beograd, 1988.
  2. Jakovljević V, Civilna zaštita u uslovima elementarnih nepogoda i prirodnih katastrofa, FOIZ, Beograd, 1997.
  3. Jović R, Savić A, Bioterorizam, Institut za političke studije, Radnička štampa, Beograd, 2004.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska, odnosno interaktivna nastava uz primenu savremenih audio-vizuelnih sredstava (nastavnih filmova i dr.), posete odgovarajućim centrima i ustanovama koje se bave problematikom zaštite i spasavanja, odnosno civilnom zaštitom (prisustvovanje pokaznim vežbama i slično).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 45 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 15