Navigacija

14I3I04 - Sportska medicina

Specifikacija predmeta
Naziv Sportska medicina
Akronim 14I3I04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. prof. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Upoznavanje sa specifičnostima iz fiziologije i patologije sportskih konja u različitim diciplinama konjičkog sporta.
  Ishod Student treba da razume osnovne mehanizme adaptacije organizma na trening i fizičko opterećenje, zna najvažnije poremećaje izazvane fizičkim opterećenjem i ume da uradi klinički pregled, kako bi procenio stepen treniranosti, dijagnostikovao najvažnije poremećaje izazvane opterećenjem i preduzeo odgovarajuće preventivne i terapijske mere.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uticaj fizičkog opterećenja na organizam i adaptacija na trening i opterećenje sportskih konja (1). Procena sportskih performansi pre uvođenja u trening (1). Osnove treninga sportskih konja i specifičnosti treninga konja za pojedine discipline konjičkog sporta (5). Procena stepena treniranosti konja (1). Sportske povrede i oboljenja izazvana fizičkim naprezanjem (6), doping i antidoping kontrola (1).
  Sadržaj praktične nastave Procena sportskih performansi, funkcionalni testovi za procenu stepena treniranosti konja, test opterećenja, dijagnostika i terapija sportskih bolesti i povreda, uzimanje uzoraka za doping kontrolu (15). Kliničke vežbe u ambulantama za bolesti konja i na Beogradskom hipodromu (15).
  Literatura
  1. Trailović D, Trailović R, Lazić J, Konjarstvo i konjički sport, VetKer, Beograd, 2009.
  2. Marlin D, Nankervis K: Equine Exercise Physiology, Blackwell, Oxford, 2003.
  3. Hodgson DR, Rose RJ: The Athletic Horse, Saunders, Philadelphia, 1994.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktičan rad na Klinici za bolesti konja i hipodromu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 10