Navigacija

14I3I05 - Uzgoj i nega pasa i mačaka

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj i nega pasa i mačaka
Akronim 14I3I05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Mila Savić
 2. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 3. prof. dr Ružica Trailović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Žolt Bečkei
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta Bliže upoznavanje sa specifičnostima uzgoja, držanja i nege pasa i mačaka
  Ishod Student treba da zna osnovne principe uzgoja, držanja i nege pasa i mačaka, ume samostalno da ih hvata, fiksira, hrani i čisti; zna kako da neguje bolesne životinje i prihranjuje mladunčad, poznaje zakonske propise koji regulišu držanje i transport i zdravstvenu zaštitu
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Biološke karakter. pasa i mačaka, rase i sel. rasnih pasa i mačaka.Polni ciklus, parenje, nega gravidnih kuja i mačaka, porođaj i nega mladunčadi.Urođeni modeli ponašanja pasa i mačaka i poremećaji ponašanja.Principi držanja i ishrane pasa i mačaka.Nega zdravih i bolesnih pasa i mačaka.Zakonski propisi koji regulišu držanje i transport pasa i mačaka.Menadžment držanja i zdravstvene zaštite pasa i mačaka.
  Sadržaj praktične nastave Uvežbavanje praktičnih veština neophodnih za rad sa psima i mačkama kroz praksu u odgajivačnicama, pansionima ili bolnicama za pse i mačke, koja obuhvata sve aktivnosti, od hranjenja, čišćenja i nege zdravih životinja do hranjenja i nege bolesnih životinja i prihranjivanja novorođenčadi (30).
  Literatura
  1. Savić Mila, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo - Farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
  2. Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica, Bečkei Žolt Stočarstvo - praktikum, Fakultet Veterinarske Medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Beograd, 2014
  3. Viljaisan H: Kako da razumete, vaspitate i negujete vašu mačku, IPS, Beograd, 2006.
  4. Litričin V: Osnovna znanja o psu, MiS sport, Beograd, 1993.
  5. Litričin V: Ishrana i bolesti pasa, MiS sport, Beograd, 1993.
  6. Evans M: Cat Doctor: A guide to common ailments and treatments. Mitchell Beazley, London, 1996.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi). Praktične vežbe i dežurstva u odgajivačnicama, pansionima ili bolnicama za pse i mačke, kao i na izložbama pasa i mačaka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari