Navigacija

14I3I07 - Dijagnostičke procedure u kliničkoj parazitologiji

Specifikacija predmeta
Naziv Dijagnostičke procedure u kliničkoj parazitologiji
Akronim 14I3I07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Zoran Kulišić
 2. prof. dr Nevenka Aleksić
 3. prof. dr Tamara Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Nevenka Aleksić
 2. prof. dr Zoran Kulišić
 3. prof. dr Tamara Ilić
 4. doc. dr Danica Bogunović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
  Uslov Nema
  Cilj predmeta Sticanje potrebnih znanja i veština koje omogućavaju samostalno prepoznavanje oboljenja, primene odgovarajuće metode za uzorkovanje, izolovanje i identifikaciju parazita i/ili razvojnih stadijuma parazita, kao i postavljanje dijagnoze.
  Ishod Student treba da zna dijagnostičke procedure u kliničkoj parazitologiji, da zna pravilan redosled od anamneze, opservacije, uzorkovanja materijala za laboratorijski pregled, primene adekvatne metode u dijagnostici, do postavljanja dijagnoze na osnovu laboratorijskog nalaza i kliničke slike.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne karakteristike dijagnostičkih procedura u kliničkoj parazitologiji koje se primenjuju u svakodnevnoj praksi (15).
  Sadržaj praktične nastave Uzorkovanje, pakovanje i slanje materijala (2); konzerviranje i/ili fiksiranje uzoraka raznih tkiva i/ili parazita (2); primena adekvatne metode za izolaciju i identifikaciju parazita (4); metode izolovanja i determinacije razvojnih oblika parazita primenom parazitoloških, seroloških i molekularnih metoda (16); pravilna interpretacija, analiza dobijenih rezultata i postavljanje dijagnoze (6).
  Literatura
  1. Dimitrijević Sanda, Ilić Tamara, Klinička parazitologija. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd, 2011.
  2. Dimitrijević Sanda, Dijagnostika parazitskih bolesti. Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Beograd, 1999.
  3. Kulišić Z, Helmintologija. Veterinarska komora Srbije, Beograd, 2001.
  4. Boch J, Supperer R, Veterinärmedizinische parasitologie - Auflage. Verlag Paul Parey, Berlin und Hamburg, 1993.
  5. Sloss Margaret, Kemp Russell, Zajac Anne, Veterinary Clinical Parasitology. IOWA State University Press/AMES, Sixth edition, Iowa State University, 1994.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi). Praktične vežbe u vežbaonici i laboratorijama za parazitološku dijagnostiku Fakulteta veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 10