Navigacija

14I3O02 - Bolesti pčela

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti pčela
Akronim 14I3O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sonja Radojičić
 2. prof. dr Miroslav Valčić
 3. prof. dr Sonja Obrenović
 4. prof. dr Dragan Bacić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. as. dr Nataša Stević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Upisan odgovarajući semestar
  Cilj predmeta Sticanje znanja o bolestima pčela i veštinama neophodnim za otkrivanje, dijagnostiku i suzbijanje bolesti odraslih pčela i legla.
  Ishod Student treba da zna osnovne pojmove, razume patološke procese, ume da postavi objektivnu sumnju na određenu bolest da isključi diferencijalno dijagnostički slične bolesti, pravilno uzorkuje materijal za laboratorijsko ispitivanje, primeni odgovarajuće laboratorijske metode, postavi dijagnozu i odredi terapiju.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Bolesti pčela - majska bolest, aspergiloza, nozemoza, amebna bolest, akaroza, senotenijaza, septikemija, paratifus, dizenterija, paraliza pčela, varoza, brauloza, infestacija sa Tropilaelaps clarae, bolesti izazvane drugim virusima-bolest deformisanih krila, bolest oblačnih krila, bolest izazvana Kašmir i apis iridiscentni virus, terapija bolesti i opšta profilaksa, trovanja pčela. Bolesti legla - američka kuga legla i procena starosti procesa, kompleks blage truleži, kameno leglo, krečno leglo, mešinasto leglo, etinoza, bolesti izazvane drugim vrstama gljivica i kvasaca, terapija, profilaksa, sindrom kolapsa kolonije pčela. Bolesti matice, kompleks melanoze, neoplođena jaja, opstrukcija genitalnih puteva ekskrementima, katalepsija, opstrukcija ovidukta, nasledne anomalije matice, osnovni principi imunskog sistema inskata, apidecini, uloga hemolimfe u odbrani od patogena. Primena veterinarsko sanitarnih mera i profilaksa.
  Sadržaj praktične nastave Uzorkovanje materijala, postupak pakovanja i slanja materijala za laboratorijska ispitivanja, priprema i pravljenje mikroskopskih preparata, primena određenih tehnika bojenja i mikroskopiranje u dijagnostici nozemoze, akaroze, varooze, brauloze, paralize pčela, majske bolesti, infestacije društva sa Tropilaelaps clarae. Ispitivanje i metode determinacije egzo i endoparazita. Virusološke metode u dijagnostici bolesti pčela: kulture tkiva i izolacija virusa. Primena seroloških testova i biološkog ogleda u dijagnostici bolesti pčela. Postavljanje dijagnoze, diferencijalna dijagnoza i terapija bolesti. Načini aplikacije lekova i mere opšte profilakse. Američka kuga pčelinjeg legla, blaga trulež pčelinjeg legla, krečno leglo, kameno leglo, mešinasto leglo. Praktične preporuke OIE koje se odnose na kontrolu, suzbijanje i iskorenjivanje bolesti legla i bolesti odraslih pčela.
  Literatura
  1. 1. Lolin Miroslava: Bolesti pčela, Veterinarski fakultet, Beograd, 1986. 2. Dobrić Đ: Bolesti pčela, FVM, Beograd, 2000. 3. Wikipedia, the free encyclopedia: Colony collapse disorder, heney bee 4. Praktikum iz bolesti pčela, Bacić Dragan i Sonja Obrenović
  2. 1. Lolin Miroslava: Bolesti pčela, Veterinarski fakultet, Beograd, 1986. 2. Dobrić Đ: Bolesti pčela, FVM, Beograd, 2000. 3. Wikipedia, the free encyclopedia: Colony collapse disorder, heney bee
  3. 1. Lolin Miroslava: Bolesti pčela, Veterinarski fakultet, Beograd, 1986. 2. Dobrić Đ: Bolesti pčela, FVM, Beograd, 2000. 3. Wikipedia, the free encyclopedia: Colony collapse disorder, heney bee 4. Praktikum iz bolesti pčela, Bacić Dragan i Sonja Obrenović
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijski i praktično u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 60
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari