Navigacija

14I3O03 - Patološka fiziologija

Specifikacija predmeta
Naziv Patološka fiziologija
Akronim 14I3O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Gvozdić
 2. prof. dr Milica Kovačević-Filipović
 3. doc. dr Jelena Francuski Andrić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Jelena Francuski Andrić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Fiziologija, Histologija
  Cilj predmeta Proučavanje poremećaja koji su zajednički mnogim bolestima, a ne samo jednom nozološkom entitetu, kako bi se mogla shvatiti kompleksnost patofizioloških procesa u životinjskom organizmu
  Ishod Od studenta se očekuje da zna poremećaje svih organskih sistema, razume reakciju organizma na poremećaje homeostaze i mehanizme nastanka bolesti, zna da ih poveže sa simptomima i ume da poveže biohemijske, hematološke i endokrinološke promene u krvi i telesnim tečnostima sa poremećajima funkcija pojedinih organskih sistema
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Reakcija organizma na štetne faktore i bolest (1). Poremećaj metabolizma vode i natrijuma (2). Poremećaji acido-bazne ravnoteže (2). Poremećaji crvene i bele krvne loze (3). Poremećaji hemostaze (2). Akutno zapaljenje (2). Reakcija domaćina na infekciju (3). Poremećaji imuniteta (3). Poremećaji funkcije bubrega (3). Poremećaji funkcije respiratornog trakta (3). Poremećaji funkcije kardiovaskularnog sistema (3). Poremećaji funkcije digestivnog trakta (5). Poremećaji funkcije jetre i pankreasa (3). Poremećaji funkcije endokrinog sistema (3). Poremećaj metabolizma kalcitriola (1). Poremećaj metabolizma ugljenih hidrata (2). Poremećaj metabolizma masti (1). Poremećaj funkcije nervnog sistema (2). Poremećaji funkcije muskulo-skeletnog sistema (1).
  Sadržaj praktične nastave Analiza crvene krvne slike (6). Analiza bele krvne slike (6). Poremećaji hemostaze (6). Poremećaji proteinemije (3). Poremećaji varenja (6). Poremećaji endokrinog sistema (6). Poremećaji funkcije bubrega i klinički pregled mokraće (6). Kolokvijumi i dijagnostički zadaci (6).
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 3
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivim učenjem, uz primenu savremenih pomagala; praktična nastava u laboratoriji, pismeni seminarski radovi, usmena odbrana seminarskih radova, testovi, interpretacije kliničkih slučajeva na osnovu promenjenih hematoloških, endokrinoloških, biohemijskih parametara i funkcionalnih testova, individualne i grupne konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 3 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 7