Navigacija

14I3O04 - Veterinarska genetika

Specifikacija predmeta
Naziv Veterinarska genetika
Akronim 14I3O04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ninoslav Đelić
 2. prof. dr Zoran Stanimirović
 3. prof. dr Mila Savić
 4. prof. dr Vladimir Dimitrijević
 5. prof. dr Ružica Trailović
 6. doc. dr Uroš Glavinić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan
   Uslov nema
   Cilj predmeta Da se studenti upoznaju sa osnovama genetičke kontrole bolesti i mogućnostima primene odgovarajućih metoda gajenja i selekcije u cilju dobijanja genetski otpornijih životinja, mehanizmima genetičke varijabilnosti i principima genetičke i ambijentalne kontrole naslednih bolesti i selektivnimmetodama gajenja.
   Ishod Da student razume nasledne mehanizme kontrole zdravlja i načine distribucije naslednih bolesti u populacijama domaćih životinja i primeni stečena znanja u svakodnevnoj veterinarskoj praksi.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Značaj, tipovi i mere varijabilnosti (1). Efekti metoda gajenja i selekcije na populaciju: inbredna i autrbredna depresija (2). Značaj genskih mapa u veterinarskoj medicini (2). Nasledna osnova bolesti životinja (2);. Bolesti monogenske etiologije životinja (2). Imunogenetika (1). Farmakogenetika (1). Genetička i ambijentalna kontrola naslednih bolesti (2). Animalni genetički resursi - značaj (2).
   Sadržaj praktične nastave Effects of selective breeding on genetic variability(2). Inbreeding and crossbreeding oeffects on constitution and health (2). Familiar analysis and diagnosis of hereditary diseases (2). Applied immunogenetic and farmacogenetic in veterinary medicine and practice (2). Ambiental control in expression of multifactorial diseases: the applicability in breeding management (2). Effects of breeding and reproduction management of domestic animals on genetic structure and health (2). Selective breeding and gene flow – importance of animal genetic resources(3).
   Literatura
   1. Savić Mila, Jovanović S, Vegara M: Stočarstvo: farmske i socijalne životinje, FVM, Beograd, 2007.
   2. Savić Mila, Jovanović S: Autorizovana predavanja, FVM, Beograd, 2008.
   3. Nicholas FW: Intruduction to Veterinary Genetics, 3rd Edition, John Wiley & Sons, Oxford, 2009.
   4. Savić Mila, Dimitrijević Vladimir, Trailović Ružica, Bečkei Žolt Stočarstvo - praktikum, Fakultet Veterinarske Medicine, Centar za izdavačku delatnost i promet učila, Beograd, 2014
   5. Đelić N, Stanimirović Z: Principi genetike, Fakultet veterinarske medicine, Univerzitet u Beogradu, Elit - Medica, Beograd, 2004.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 1
   Metode izvođenja nastave Teoretska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audiovizuelnih metoda, praktična nastava u laboratoriji za genetička istraživanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 35
   Praktična nastava 15 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari