Navigacija

14I3O06 - Farmakologija i toksikologija

Specifikacija predmeta
Naziv Farmakologija i toksikologija
Akronim 14I3O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vitomir Ćupić
 2. prof. dr Saša Trailović
 3. prof. dr Mirjana Milovanović
 4. prof. dr Saša Ivanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 13.0 Status predmeta obavezan
   Uslov Fiziologija
   Cilj predmeta Farmakologija treba da pruži studentima osnovna znanja o farmaceutskim oblicima lekova, sudbini leka u organizmu, mestu i načinu delovanja lekova na organizam životinja. Toksikologija treba da pruži studentima osnovna znanja o vrstama otrova, stepenu toksičnosti, toksikokinetici, toksikodinamici, kliničkoj slici trovanja i načinu lečenja otrovanih životinja.
   Ishod Student treba da zna: poreklo lekova, vrste i oblike lekova, pravila propisivanja lekova na recept, doziranje i načine aplikacije lekova, farmakokinetiku i farmakodinamiku, da ume da prepozna neželjene i toksične efekte lekova, da zna sinergističke i antagonističke interakcije između lekova, poreklo i vrste otrova i trovanja, toksikokinetiku i toksikodinamiku otrova i način lečenja otrovanih životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod (3) Doze i doziranje (2) Farmakokinetika (5) Farmakodinamika (2) Interakcije lekova, neželjena dejstva (2) Farmakologija organskih sistema (31) Antiinfektivni lekovi (38) Toksikokinetika i toksikodinamika (6) Trovanja pesticidima i drugim ksenobioticima i lečenje otrovanih životinja (16)
   Sadržaj praktične nastave Pravila propisivanja čvrstih (6), mekih (6), tečnih magistralnih i galenskih lekova (6), gotovih lekova (4). Načini davanja lekova, Biološke varijacije, Odnos doze i efekta (14). Interakcije lekova (6). Depresori i ekscitansi CNS-a (15). Adrenergički i holinergički lekovi (6) Akutna toksičnost, Zakonska regulativa u proizvodnji i prometu otrovnih materija, Antidoti i antagonisti (12).
   Literatura
   1. Jezdimirović Milanka: Veterinarska farmakologija, FVM, Beograd, 2010.
   2. Ćupić V: Farmakologija za studente veterinarske medicine, Beograd, Sarajevo, Ljubljana, Skoplje, 2014.
   3. Trailović S, Milovanović Mirjana, Jeftić Zorica: Veterinarska receptura, FVM, Beograd, 2012.
   4. Ćupić V: Najčešća trovanja u veterinarskoj medicini, FVM, Beograd, 1999.
   5. Jezdimirović Milanka: Osnovi farmakoterapije i gotovi lekovi u veterinarskoj praksi, FVM, Beograd, 2010
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   7 5
   Metode izvođenja nastave Usmena prezentacija (Power Point), simulacija efekata lekova na laboratorijskim životinjama.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 6 Pismeni ispit 60
   Praktična nastava 6 Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi 28
   Seminari