Navigacija

14I3O07 - Specijalna patologija

Specifikacija predmeta
Naziv Specijalna patologija
Akronim 14I3O07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Sanja Aleksić-Kovačević
 2. prof. dr Darko Marinković
 3. prof. dr Vladimir Kukolj
 4. doc. dr Ivana Vučićević
 5. doc. dr Slađan Nešić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Ivana Vučićević
 2. doc. dr Slađan Nešić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Opšta patologija
  Cilj predmeta Proučavanje bolesti pojedinih organa i organskih sistema kao i patoloških procesa određene etiologije, toka i evolucije.
  Ishod Student treba da zna makroskopske i mikroskopske promene u organskim sistemima vezanim za određena patološka stanja određene etiologije i toka. Student treba da prepozna i opiše patomorfološke promene i da ume da sastavi patoanatomsku dijagnozu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Patologija GIT-a, jetre, bilijarnog sistema i egzokrinog pankreasa, Patologija respiratornog sistema, Patologija kardiovaskularnog sistema, Patologija urinarnog sistema, Patologija endokrinog sistema, Patologija hematopoeznog sistema, Patologija CNS-a, Patologija mišića, kostiju i zglobova, Patologija kože, Patologija reproduktivnog sistema, Patologija oka i uha.
  Sadržaj praktične nastave Obdukcija Postmortalna dijagnostika, obdukcija različith životinjskih vrsta, pisanje obdukcijskog, Makroskopski preparati Patohistologija Gastrointestinalni sistem, Jetra, bilijarni sistem i egzokrini pankreas,Respiratorni sistem, Kardiovaskularni sistem, Urinarni sistem, Slajd seminar, Hematopoezni sistem, CNS, Mišići, Koža, Ženski reproduktivni sistem,Muški reproduktivni sistem.
  Literatura
  1. Jovanović M., Aleksić-Kovačević S., Knežević M., Specijalna veterinarska patologija, Udruženje veterinarskih patologa Srbije, Beograd, 2012.
  2. Knežević M., Jovanović M., Praktikum iz patohistoloških vežbi, Beograd, Vojna štamparija, 1994
  3. Marinković D., Nešić V., Tehnika obdukcije životinja sa osnovama tanatologije, Univerzitet u Beograde, Fakultet veterinarske medicine, Beograd, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 3
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi), praktične vežbe – obdukcija i makroskopski pregled leševa životinja, mikroskopiranje, prepoznavanje i opis histopatoloških promena u određenim organskim sistemima
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti 0
  Kolokvijumi 10
  Seminari 5