Navigacija

14I4I04 - Radioekologija

Specifikacija predmeta
Naziv Radioekologija
Akronim 14I4I04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Branislava Mitrović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
   Uslov /
   Cilj predmeta Upoznavanje sa metodama identifikacije prirodnih i antropogenih radionuklida u životnoj sredini u njihovom migracijom u kroz lanac ishrane. Na osnovu utvrđenih nivoa aktivnosti radionuklida u hrani za životinje i namirnicama biljnog i animalnog porekla, a u skladu sa zakonskim propisima, student treba da donese preporuke o načinu njihove upotrebe.
   Ishod Student treba da zna kako da se: aktivno uključi u organizaciju monitoringa na teritoriji Republike Srbije, puteve kontaminacije životne sredine, sa posebnim osvrtom na hranu za životinje, životinje i animalne proizvode, kretanje prirodnih i antropogenih radionuklida u životnoj sredini i da poznaje propise.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Radioaktivnost i jonizujuće zračenje. Primordijalna i antropogena radioaktivnost. Radioaktivna kontaminacija životne sredine. Detektori i dozimetri. Organizacija rada veterinara u vanrednim situacijama. Organizacija skupljanja uzoraka u životnoj sredini. Prikaz i interpretacija rezultata iz monitoringa na teritoriji Srbije. Zakonske regulative iz oblasti zaštite od jonizjućih zračenja.
   Sadržaj praktične nastave Određivanje masene zapreminske, masene površinske aktivnosti i starosti smeše fisionih produkata u uzorcima u kojima je ustanovljena povišena radioaktivna kontaminacija (6). Donošenje preporuke o upotrebljivosti radioaktivno kontaminiranih namirnica i stočne hrane (2). Gamaspektrometrija (1). Organizacija uzimanja uzoraka na graničnim prelazima (6).
   Literatura
   1. Vitorović Gordana, Mitrović Branislava, Sinovec Z, Andrić V: Praktikum iz radiobiologije i radijacione higijene, FVM, Beograd, 2007.
   2. Petrović B, Ćurić Gordana, Draganović B: Radijaciona higijena animalne proizvodnje, Veterinarski fakultet, Beograd, 1979.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 1
   Metode izvođenja nastave Deo prektične nastave izvodi sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije). Praktične vežbe izvode se na instrumentima - individualno, demonstraciono na gamaspektometru. Jedan deo nastave planira se na terenu.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30