Navigacija

14I4O02 - Opšta hirurgija

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta hirurgija
Akronim 14I4O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Jugoslav Vasić
 2. prof. dr Petar Milosavljević
 3. doc. dr Milan Hadži-Milić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. as. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Patološka morfologija
  Cilj predmeta Sticanje znanja o opštim principima hirurgije, asepsi, antisepsi, pregledu i pripremi životinje za operaciju, operativnim tehnikama i komplikacijama
  Ishod Student treba da zna i primeni:osnovne hirurške principe, instrumente i opremu, osnovne operativne tehnike, pregleda i pripremi životinju za operaciju, hemostazu, obradu i šivenje rana, terapiju u slučaju komplikacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u opštu hirurgiju, hirurški pregled i dijagnostika (2). Osnovne hirurške metode (2). Instrumenti, materijal za šivenje, šavovi (2). Hemostaza , krvarenje (2). Infekcije , asepsa - antisepsa (2). Povrede (2). Rane, apscesi, hematom (2). Homeostaza (2). Nadoknada tečnosti, parenteralna ishrana (4). Uvod, hirurgija mišićno-skeletnog sistema(4). Uvod, oftalmologija(4). Uvod, hirurgija tumora (2).
  Sadržaj praktične nastave Hirurški pregled , fiksiranja i obuzdavanje (4). dijagnostika, hromosti, oftalmološka dijagnostika (4). Priprema pacijenta i hirurškog tima (4). instrumenti, priprema (2). Osnovne hirurške tehnike, zavojni materijali (6). Tehnika i pribor za šivenje, hirurški šavovi (4). Obrada rana, apscesa, hematoma, cista (4). principi hirurgije tumora (2).
  Literatura
  1. Vasić J.: Osnovi veterinarske hirurgije, Beograd 1996. Vučović D., Prokić B., Raptopulos D. i grupa autora.: Veterinarska anesteziologija, Beograd 2009. Trailović D, Osnovni principi nadoknade tečnosti, VetKer, Beograd, 2010. Bojrab M.J.: Disease Mechanisms in Small Animal Surgery, Lea & Febiger 1993. Bojrab M.J.: Current Techniques in Small Animal Surgery, Williams & Wilkins 1998. Simon Turner A., Wayne Mcllwraith C.: Techniques in Large Animal Surgery, Lea & Febiger Philadelphia, 1986.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Usmena izlaganja, audio video prezentacije, filmovi, praktičan rad u ambulanti i operacionim salama, nastavnim bazama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari