Navigacija

14I4O02 - Opšta hirurgija

Specifikacija predmeta
Naziv Opšta hirurgija
Akronim 14I4O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Petar Milosavljević
 2. doc. dr Milan Hadži-Milić
 3. doc. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Bogomir Bolka Prokić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Patološka morfologija
  Cilj predmeta Sticanje znanja o opštim principima hirurgije, asepsi, antisepsi, pregledu i pripremi životinje za operaciju, operativnim tehnikama i komplikacijama
  Ishod Student treba da zna i primeni:osnovne hirurške principe, instrumente i opremu, osnovne operativne tehnike, pregleda i pripremi životinju za operaciju, hemostazu, obradu i šivenje rana, terapiju u slučaju komplikacija.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u opštu hirurgiju, hirurški pregled i dijagnostika (2). Osnovne hirurške metode (2). Instrumenti, materijal za šivenje, šavovi (2). Hemostaza , krvarenje (2). Infekcije , asepsa - antisepsa (2). Povrede (2). Rane, apscesi, hematom (2). Homeostaza (2). Nadoknada tečnosti, parenteralna ishrana (4). Uvod, hirurgija mišićno-skeletnog sistema(4). Uvod, oftalmologija(4). Uvod, hirurgija tumora (2).
  Sadržaj praktične nastave Hirurški pregled , fiksiranja i obuzdavanje (4). dijagnostika, hromosti, oftalmološka dijagnostika (4). Priprema pacijenta i hirurškog tima (4). instrumenti, priprema (2). Osnovne hirurške tehnike, zavojni materijali (6). Tehnika i pribor za šivenje, hirurški šavovi (4). Obrada rana, apscesa, hematoma, cista (4). principi hirurgije tumora (2).
  Literatura
  1. Vasić J.: Osnovi veterinarske hirurgije, Beograd 1996. Vučović D., Prokić B., Raptopulos D. i grupa autora.: Veterinarska anesteziologija, Beograd 2009. Trailović D, Osnovni principi nadoknade tečnosti, VetKer, Beograd, 2010. Bojrab M.J.: Disease Mechanisms in Small Animal Surgery, Lea & Febiger 1993. Bojrab M.J.: Current Techniques in Small Animal Surgery, Williams & Wilkins 1998. Simon Turner A., Wayne Mcllwraith C.: Techniques in Large Animal Surgery, Lea & Febiger Philadelphia, 1986.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Usmena izlaganja, audio video prezentacije, filmovi, praktičan rad u ambulanti i operacionim salama, nastavnim bazama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari