Navigacija

14I4O03 - Porodiljstvo, sterilitet i v.o.

Specifikacija predmeta
Naziv Porodiljstvo, sterilitet i v.o.
Akronim 14I4O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Miloš Pavlović
 2. prof. dr Slobodanka Vakanjac
 3. prof. dr Vladimir Magaš
 4. doc. dr Miloje Đurić
 5. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Miloje Đurić
 2. doc. dr Milan Maletić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 12.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Položen ispit iz Patološke fiziologije, Opšte patologije, Specijalne patologije i Farmakologije i toksikologije.
  Cilj predmeta Na osnovu znanja o reprodukciji, akušerstvu, sterilitetu, veštačkom osemenjavanju i obolenjima mlečne žlezde domaćih životinja, studentima se omogućava samostalno postavljanje dijagnoze, preuzimanje profilakse i terapije bolesnih stanja
  Ishod Porodiljstvo, sterilitet i veštačko osemenjavanja ima za cilj da kroz teorijsko obrazovanje i veći obim praktičnog rada pripremi studente za efikasnije i neposrednije uključivanje u kliničku praksu. Studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu, kliničke vežbe i letnju praksu, stiču zaokruženu sliku o svim aspektima kliničke patologije reproduktivnog trakta domaćih životinja da bi, s obzirom na veći obim praktičnog rada, mogli odmah po završetku studija da samostalno rade u praksi.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvodno predavanje, Osnovi neuroendokrine regulacije reprodukcije životinja, Endokrinologija polnih organa, Polna sezona i polni ciklus, Parenje (koitus) prirodno osemenjavanje, Oboljenja i rani embrionalni razvoj. Smetnje u oplođenju, Fiziologija graviditeta, Gravidna majka, Dijagnoza graviditeta kod pojedinih domaćih životinja, Fiziološki porođaj, Fiziologija puerperijuma,Veštačko osemenjavanje, Anatomija i fiziologija muških polnih organa, Pregled i ocenjivanje sperme domaćih životinja, Metodi konzerviranja sperme kod domaćih životinja, Osemenjavanje krava, bivola, ovaca, koza, kobila, pasa, svinja, živine i V.O. riba, Oplodnja in-vitro, V.O. pčelinjih matica, Neplodnost mužjaka, Patologija graviditeta, Patologija porođaja, Patologija puerperijuma, Oboljenja vimena i mastitis, Bolesti novorođenčadi, Plodnost i neplodnost domaćih životinja, Opšti endogeni uzroci steriliteta, Oboljenja ženskih polnih organa, Hronični endometritisi, pyometra i atipična sekrecija, Oboljenja i disfunkcionalni poremećaji jajnika ženskih domaćih životinja, Primena hormona u biotehnici. Sinhronizacija estrusa, Klinička primena biohemijskih analiza krvi i ekstreta u dijagnostici reproduktivnih oboljenja domaćih životinja, Infektivni sterilitet goveda, ovaca, svinja i konja. Patologija reprodukcije pasa
  Sadržaj praktične nastave Anatomija i fiziologija genitalnih organa domacih životinja Kateterizacija cerviksa; Klinički metodi pregleda polnih organa; Dijagnostikovanje estrusa Dijagnostikovanje graviditeta, Vaginotomija; Prolapsus materice; Epiduralna anestezija; Dijagnosticko ispiranje prepucijuma Normalni i patološki poroðaj Rektalni pregled i kateterizacija cerviksa, Korekcija nepravilnog situsa i pozicije Korekcija nepravilnog habitusa glave i ekstremiteta, Fetotomija i carski rez, Klinički pregled vimena Dijagnoza bolesti mlecne žlezde, V.O. domaćih životinja.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  8 7
  Metode izvođenja nastave Metode izvođenja nastave: Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad na Klinici za pododiljstvo, sterilitet i v.o., kao i na farmama krava, ovaca i svinja.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10