Navigacija

14I4O04 - Bolesti kopitara

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti kopitara
Akronim 14I4O04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vanja Krstić
 2. prof. dr Nenad Andrić
 3. doc. dr Stefan Đoković
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 7.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Patološka fiziologija, Opšta patologija, Specijalna patologija i Farmakologija i toksikologija
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima patologije i terapije oboljenja konja i sticanje veština značajnih za neposredno uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje najčešćih problema u okviru uobičajene kliničke prakse.
  Ishod Student treba da zna etiologiju i patogenezu oboljenja konja, razume mehanizme nastanka bolesti, ume da uradi klinički pregled i zna kako da postavi dijagnozu i odredi odgovarajuću terapiju, ume da priđe i fiksira konja, da aplikuje lek na odgovarajući način, uradi rektalni pregled i sondiranje želuca, kateterizaciju mokraćne bešike i zna kako da postupi u slučaju sumnje na pojavu zaraznih oboljenja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Sistemski poremećaji (2). Bolesti kardiovaskularnog (4), respiratornog (6) i digestivnog sistema (18). Bolesti hemolimfatičnog (2), mišićnoskeletnog (4), urogenitalnog (2), nervnog (3) i endokrinog sistema (1). Bolesti kože (2). Poremećaji metabolizma (2). Bolesti novorođenčadi (2). Sportske povrede (2). Trovanja (2). Aktuelne bolesti konja izazvane virusima, bakterijama, gljivicama i parazitima (8).
  Sadržaj praktične nastave Aplikacija lekova kod konja i uvežbavanje osnovnih kliničkih procedura u okviru dijagnostike i terapije oboljenja pojedinih organa i sistema organa (18), interaktivno učenje na primerima različitih oboljenja (6), vežbe u kliničkoj laboratoriji (4), zatim kliničke vežbe u ambulanti za bolesti konja (15).
  Literatura
  1. Trailović D, Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011.
  2. Trailović D, Bolesti kopitara – Praktikum, Naučna KMD, Beograd, 2010.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije, filmovi), praktične vežbe na zdravim i bolesnim životinjama i praktičan rad u ambulanti za bolesti konja i na Hipodromu.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 10
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10