Navigacija

14I4O05 - Bolesti malih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti malih životinja
Akronim 14I4O05
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vojislav Ilić
 2. prof. dr Vanja Krstić
 3. prof. dr Predrag Stepanović
 4. prof. dr Nenad Andrić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
 3. as. dr Darko Davitkov
 4. as. Anja Ilić Božović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 8.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Položen ispit iz Patološke fiziologije, Opšte patologije, Specijalne patologije, Farmakologije i toksikologije
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima patologije i terapije oboljenja malih životinja (pasa, mačaka i sitnih kućnih ljubimaca) i savladavanje neophodnih veština značajnih za neposredno uključivanje u kliničku praksu.
  Ishod Student treba da zna da prepozna simptome pojedinih oboljenja, uradi klinički pregled i sve neophodne kliničke procedure u cilju postavljanja dijagnoze i preduzimanja odgovarajuće terapije i preventive u svim slučajevima oboljenja neinfektivne i infektivne prirode koja predstavljaju deo svakodnevne kliničke prakse.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod. Bolesti kardiovaskularnog i respiratornog sistema. Bolesti digestivnog trakta. Bolesti urinarnog sistema. Bolesti hemolimfatičnog sistema. Endokrine bolesti i poremećaji metabolizma. Autoimune i imunološki posredovane bolesti. Bolesti mišićno-skeletnog i nervnog sistema. Bolesti kože. Klinička toksikologija. Klinička onkologija. Bolesti malih sisara i egzotičnih ljubimaca.
  Sadržaj praktične nastave Programske vežbe - aplikacija lekova, osnovni principi nadoknade tečnosti i elektrolita, kliničke procedure u dijagnostici i terapiji oboljenja kože, kardiovaskularnog, respiratornog, digestivnog, nervnog, mišićno-skeletnog i urogenitalnog sistema. Kliničke vežbe - uvežbavanje kliničkih procedura: klinički pregled, aplikacija lekova, intenzivna nega, obrada kliničkih slučajeva.
  Literatura
  1. Bolesti pasa i mačaka, autorizovana predavanja, FVM, Beograd, 2012.
  2. Trailović D: Gastroenterologija pasa i mačaka, FVM, Beograd, 2011
  3. Popović N, Lazarević M: Bolesti kože malih životinja, FVM, Beograd, 1999.
  4. Ćupić V, Kataranovski D, Popović N, Palić T: Egzotični ljubimci: biologija, uzgajanje, patologija i terapija. FVM, Beograd, 2002.
  5. Ettinger SJ, Feldman EC: Textbook of veterinary internal medicine. Diseases of the dog and cat, 5th ed, Saunders, Philadelphia, 2000.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 4
  Metode izvođenja nastave PowerPoint prezentacija za svako predavanje, kolekcija slajdova i filmova, demonstracije na zdravim i bolesnim životinjama, obrada kliničkih slučajeva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 20
  Seminari 10