Navigacija

14I4O09 - Menadžment veterinarske prakse

Specifikacija predmeta
Naziv Menadžment veterinarske prakse
Akronim 14I4O09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milorad Mirilović
 2. doc. dr Nada Tajdić
 3. prof. dr Drago Nedić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 1.5 Status predmeta obavezan
   Uslov .
   Cilj predmeta Upoznavanje studenata sa potrebnim znanjem iz oblasti menadžmenta i savladavanje potrebnih alata i tehnika za uspešno vođenje veterinarske prakse.
   Ishod Student treba da zna koji je značaj upravljanja veterinarskom praksom (VP), koje su osnovne funkcije menadžmenta, da primeni određene alate i tehnike pri razvoju VP, da razume osnove finansijskog planiranja, da razume značaj klijenta i njegove potrebe, i da proceni finansijske efekte u radu veterinarske prakse.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Značaj proučavanja predmeta . Pravni i stručni status veterinarske prakse (VP). Razvojni oblici VP. Životni ciklus veterinarske prakse i njeno pozicioniranje u sistemu zaštite zdravlja životinja. Razvoj i funkcije menadžmenta u kontroli zdravlja životinja . Klijenting menadžment . Strategijski menadžment i razvoj VP. Primena finansijskog menadžmenta u radu VP. Rad VP u uslovima potpune konkurencije .
   Sadržaj praktične nastave ----
   Literatura
   1. Tešić M. i Nedić D.: Menadžment veterinarske prakse,FVM,Beograd , 2011.
   2. Jovanović P.:Menadžment, FON, Beograd , 2001.
   3. McCurnin D: Veterinary practice management, Lippincot, Philadelphia, 1988.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 0
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelne tehnike (Power Point prezentacija i filmovi) se održava na fakultetu, a deo se održava na terenu pri poseti veterinarskoj praksi.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 20