Navigacija

14I5IO02 - Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja 1

Specifikacija predmeta
Naziv Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja 1
Akronim 14I5IO02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
 4. as. dr Sreten Nedić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
  Uslov Uslov nije potreban
  Cilj predmeta Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja ima za cilj da kroz dodatno teorijsko obrazovanje i daleko veći obim praktičnog rada, studente pripremi za efikasnije i neposrednije uključivanje u kliničku praksu. Studente, kroz obaveznu teorijsku i praktičnu nastavu na osnovnim studijima, praktičnu nastavu iz izborne oblasti, kliničke vežbe i letnju praksu treba osposobiti za samostalan rad iz kliničke patologije i terapije farmskih životinja (živina, svinje i goveda).
  Ishod Uzgoj, patologija i terapija farmskih životinja je obavezna izborna oblast za koju se studenti opredeljuju prema sopstvenom izboru prilikom upisa u sedmi semestar i nastavu pohađaju, prema unapred utvrđenom planu, sve do kraja desetog semestra. Nakon odslušane nastave iz ove oblasti studenti polažu završni ispit i brane svoj diplomski rad pred komisijom koju sačinjavaju profesori iz obaveznih predmeta. Studenti treba da poznaju: poremećaje u ponašanju farmskih životinja, menadžment u veterinarskoj praksi, zootehničke principe koji se primenjuju kod farmskih životinja, kliničku ishranu farmskih životinja, farmakoterapiju, reprodukciju i bolesti farmskih životinja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave TB1. Poremećaji u ponašanju farmskih životinja (15). TB2. Menadžment veterinarske prakse (15). TB3. Zoohigijena farmskih životinja (15): Zoohigijena u živinarstvu; Zoohigijena u svinjarstvu; Zoohigijena u govedarstvu; TB4. Klinička ishrana farmskih životinja (15): Klinička ishrana živine; Klinička ishrana svinja; Klinička ishrana goveda; TB5. Bolesti živine (15).
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi na pojedinim Katedrama Fakulteta veterinarske medicine uključenih u nastavu i u nastavnim bazama izvan fakulteta (farme živine, svinja i goveda).TB1. Poremećaji u ponašanju farmskih životinja (15): Praktični prikaz i analiza uzroka promena i poremećaja u ponašanju farmskih životinja, preventive i korekcije promena i poremećaja ponašanja farmskih životinja. TB2. Menadžment veterinarske prakse (15): Primena finansijskog menadžmenta u radu veterinarske prakse. TB3. Zoohigijena farmskih životinja (30):Praktični prikaz higijenskih i tehnološko-tehničkih mera u farmskim uslovima. TB4. Klinička ishrana farmskih životinja (30): Klinička ishrana živine, svinja i preživara - praktični prikaz slučajeva. TB5. Bolesti živine (30): praktični prikaz slučajeva.
  Literatura
  1. Brana Radenković- Damnjanović, 2004, Praktikum iz zoohigijene – udžbenik, Fakultet veterinarske medicine, str. 225.
  2. Asaj A.: Higijena na farmi i u okolišu, Medicinska naklada, Zagreb 2003.
  3. Brana Radenković-Damnjanović, Radislava Teodorović,: Zoohigijena; autorizovana predavanja str. 207., 2007.
  4. Vučinić Marijana: Ponašanje, dobrobit i zaštita životinja. Univerzitetski udžebenik, VKS, strana 388. 2004
  5. Vučinić, Marijana: Patološki poremećaji ponašanja farmskih životinja. Autorizovana skripta, strana 147. 2007.
  6. Matejić i Knežević: Bolesti pernate živine; Palić, Raić, Nikolić: Bolesti živine i poremećaji ishrane.
  7. Radmila Resanović, Todor Palić, Zoran Rašić, Zora Nikolić i Ljubomir Simonović: Bolesti kaveznih ptica, Fakultet veterinarske medicine, Beograd 2009.
  8. Tešić M.: Menadžment veterinarske prakse, Fakultet veterinarske medicine, Beograd 2007.
  9. Ševković N., Pribićević S., Rajić L: Ishrana domaćih životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1986.
  10. Šefer, D., Sinovec Z., 2008: Opsta Ishrana
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama na Katedrama fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više)nedeljno trajanje. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane medicinske dokumentacije fakultetskih klinika. Praktična nastava se održava na klinikama sa posebnim naglaskom na neposredno učešće studenata u svim aspektima tekućeg kliničkog rada, uz nadzor i usmeravanje od strane nastavnika.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari