Navigacija

14I5IO03 - Preventivna veterinarska medicina 1

Specifikacija predmeta
Naziv Preventivna veterinarska medicina 1
Akronim 14I5IO03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 4.0 Status predmeta izborni
   Uslov
   Cilj predmeta Studenti biraju odgovarajući izborni paket (IP) za profesionalno usmerenje. Preventivna veterinarska medicina 1 ima za cilj da proširi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima problematike: preventive i upravljanja rizikom u proizvodnji životinja.
   Ishod Studenti treba da razumeju značaj menadžmenta u preventivnoj medicini, da znaju primenu preventivnih mera kod uzgoja životinja u organskoj proizvodnji, da reše probleme koje stvaraju vrste koje ugrožavaju urbanu sredinu kao i da primene preventivne mere u sprečavanju određenih bolesti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave TB1. Ekonomika u preventivnoj medicini (15) TB3. Životinjske vrste koje ugrožavaju urbanu sredinu (15)
   Sadržaj praktične nastave TB2. (15): Uvod u specifične aspekte organske proizvodnje; dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, karantin i neškodljivo uklanjanje otpada u organskoj proizvodnji. TB4. (15): Metode dijagnostike bolesti pčela i legla uzrokovanih bakterijama, virusima i gljivicama, protozoama, endoparazitima i ektoparazitima..
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama, laboratorijama i klinikama Fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više)nedeljno trajanje. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane medicinske dokumentacije fakultetskih klinika.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
   Projekti 0
   Kolokvijumi 10
   Seminari 10