Navigacija

14I5IO07 - Preventivna veterinarska medicina 2

Specifikacija predmeta
Naziv Preventivna veterinarska medicina 2
Akronim 14I5IO07
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Studenti koji izaberu odgovarajući izborni paket (IP) za profesionalno usmerenje će produbi znanja i veštine stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima problematike: organske proizvidnje, dijagnostike, lečenja i suzbijanja zaraznih bolesti, uzgoja farmskih životinja kao ekološki rizik, kao i probleme sa organskim otpadom.
   Ishod Studenti treba da poznaju: procedure laboratorijske dijagnostike zaraznih oboljenja; da razumeju: principe preventive i suzbijanja zaraznih bolesti, tehničo -tehnološke i ekološke normative u planiranju i izgradnji objekata za uzgoj životinja i neškodljivo uklanjanje organskog otpada.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave TB5. Uzgoj farmskih životinja kao ekološki rizik (10): Negativni uticaj farmske proizvodnje na životnu sredinu. TB6. Tehnološko-tehnički normativi objekata za smeštaj i uzgoj životinja u organskoj proizvodnji (10). TB7. Medikamentozno preveniranje bakterijskih, protozoalnih i virusnih infekcija životinja (10). TB8. Higijensko tehnološki aspekti uklanjanja organskog otpada (10).
   Sadržaj praktične nastave TB5. (15): Praktično ispitvanja stepena zagađenja vazduha, zemljišta, vode, biljaka. TB6. (15): Praktično planiranje "virtuelne" farme za organsku proizvodnju životinja. TB7. (30): Praktično planiranje i uvežbavanje "simulirane" vakcinacije / preventivne akcije za različite vrste životinja. TB8. (30): Praktično planiranje izbora lokacije i "virtuelnih" objekata farmeza neškodljivo uklanjanje organskog otpada.
   Literatura
   1. Vučinić Marijana, Radenković Brana-Damnjanović, Saša Petričević, Gajenje nojeva, knjiga, 2003, str. 89, Beograd.2. Dobrić Đ. i sar: Bolesti pčela, FVM, Beograd, 2000. Jezdimirović Milanka: Osnovi farmakoterapije i gotovi lekovi u veterinarskoj medicini,
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   3 6
   Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama, laboratorijama i klinikama Fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više)nedeljno trajanje. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane medicinske dokumentacije fakultetskih klinika.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
   Projekti 0
   Kolokvijumi 10
   Seminari 10