Navigacija

14I5IO08 - Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 2

Specifikacija predmeta
Naziv Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 2
Akronim 14I5IO08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
 2. prof. dr Dragan Vasilev
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Nikola Čobanović
 2. doc. dr Tijana Ledina
 3. doc. dr Nevena Grković
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta IP4 ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima: proizvodnje i prerade mesa kao i sistemu HACCP.
  Ishod Studenti treba da poznaju i razumeju: osnovne principe proizvodnje i prerade mesa i principe upravljanja bezbednošću hrane; da umeju da ocene uslove za uvođenje sistema HACCP; da umeju da urade analizu parmetara od značaja za ocenu kvaliteta i bezbednosti mesa i proizvoda od mesa, kao i da kontrolišu postupke konzervisanja mesa
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Proizvodnja mesa, osobine mesa kao namirnice i sirovine za izradu proizvoda, postupci konzervisanja mesa, specifičnosti izrade pojedinih grupa proizvoda od mesa; kvalitet i deklarisanje proizvoda od mesa. Preduslovi za primenu integrisanih sistema bezbednosti hrane (GMP, GHP, SSOP); analiza rizika, ; biološke, hemijske i fizičke opasnosti; Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP).
  Sadržaj praktične nastave Iispitivanje osobina mesa, određivanje sposobnosti vezivanja vode mesa, primena aditiva, ispitivanje uticaja soli za salamurenje na meso pre i u toku toplotne obrade, kontrola postupaka toplotne obrade, određivanje F-vrednosti , obilazak industrije mesa. Preduslovni programi, Uvođenje sistema HACCP.
  Literatura
  1. Vuković I.: Osnove tehnologije mesa, 2012.
  2. Teodorović V., Karabasil N., Dimitrijević M., Vasilev D.: Higijena i tehnologija mesa, Fakultet veterinarske medicine Beograd. 2015.
  3. Luning PA, Marcelis WJ, Jongen WMF. Food quality management a techno-managerial approach. Wageningen Pers, The Netherlands, 2002
  4. Stojanović Lazar i Vera Katić. Higijena mleka. Veterinarska komora Srbije, 2011
  5. Teodorović V., Bunčić O., Karabasil N., Dimitrijević M., Vasilev D.: Higijena i tehnologija mesa, Praktikum, 2012.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 6
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane dokumentacije Katedre. Praktična nastava se održava u laboratorijama Fakulteta i u objektima za klanje životinja i objektima za proizvodnju i preradu mesa i mleka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10