Navigacija

14I5O01 - Bolesti svinja

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti svinja
Akronim 14I5O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Jovan Bojkovski
 3. as. dr Sreten Nedić
 4. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Porodiljstvo,sterilitet i veštačko osemenjavanje
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima patologije i terapije obolenja svinja i savladavanje neophodnih veština značajnih za neposredno uključivanje u zdravstvenu zaštitu svinja i samostalno rešavanje uobičajenih problema koji su prisutni u zdrtavstvenoj zaštiti svinja.
  Ishod Student treba da zna etilogiju i patogenezu obolenja svinja obuhvaćenih programom , razume mehanizme nastanka bolesti, ume da uradi klinčki pregled, zna da postavi dijagnozu i ume da odredi i sprovede odgovarajuću terapiju i profilaksu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Poremećaji u ponašanju svinja (2). Bolesti organa za varenje: bolesti usta, jezika, pljuvačnih žlezda, zuba, i jednjaka (2), ezofagogastrični čir, kolibaciloza (4). Dizenterija, intestinalna adenomatoza, nekrotični enteritis (3), transmisiblini gastroenterisits, enzootska virusna dijareaja, sindrom povraćanja i zaostajanja u rastu prasadi na sisi, promena položaja creva, prolapsus rektuma i anusa, ascites i periartritis (4). Bolesti jetre i pankreasa (2). Bolesti organa za disanje: rinitis, atrofični rinitis, mikoplazmatska pneumonija, pleuropneumonija, pleuritis, PRRS (2). Bolesti srca i krvnih sudova: Zapaljenje srčane kese i endokarda, virusno zapaljenje srčanog mišića, dudoliko srce, srčana kap, slabost srca, slabost perifernog krvotoka i obolenja krvnih sudova (2). Bolesti krvi i hematopoeznih organa: anemija, leukoza, hemolitična bolest novorođene prasadi, produženo krvarenje iz pupka, trombocitopenična purpura, bolesti slezine (2). Bolesti mokraćnog sistema: Nefropatije, bakterijski pijelonefritis, cistitis, urolitijaza i enterorenalni sindrom (2). Bolesti CNS i čula (2). Poremećaji metabolizma: rahitis, osteomalacija, ketoza krmača i hipoglikemija prasadi (2). Bolesti organa za kretnje: pododermatitis, epifizioliza kvrge sedne kosti, epifizioliza butne kosti, ukrućenost zglobova, stres sindrom (2). Bolesti kože (2). Poremećaji funkcije mlečne žlezde: hipo i agalakcija ( 2). Infektivne bolesti svinja (4). Biosigurnosne mere na farmi svinja komercijalnog tipa (6).
  Sadržaj praktične nastave Kontrola zdravstvenog stanja krmača i novorođene prasadi, ocena telesne kondicije krmača (10). Kontrola zdravstvenog stanja prasadi u odgoju: aplikacija lekova, parenteralno, preko vode i hrane (5). Kontrola zdravstvenog stanja tovljenika (5). Kontrola zdravstvenog stanja priplodnih kategorija svinja (5). Upoznavanje i sprovođenje biosigurnosnih mera na farmi svinja (5).
  Literatura
  1. Horea Šamanc, Bolesti svinja,univerzitetski udžbenik, 2009.Naučna KMD, Beograd
  2. Predrag Simeunović, Radiša Prodanović, Ivan Vujanac, Marina Štukelj, Jovan Bojkovski, Bolesti svinja, praktikum, 2016.Naučna KMD, Beograd
  3. Tihomir Petrujkić, Jovan Bojkovski, Branko Petrujkić, Reprodukcija svinja, monografija,2011 Naučni instutut za veterinarstvo Srbije, Beograd.
  4. Vojin Ivetić Atlas bolesti svinja,2007Naučni instutut za veterinarstvo Srbije,Beograd
  5. Barbara Strow. Swine Disease, 9th edition. 2007. Blackwell publishing
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizulenih metoda (Power point, prezentacije i filmovi) praktične vežbe na farmama svinja komercijalnog tipa, individulana gazdinstva i na klinici.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 15
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 35
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10