Navigacija

14I5O02 - Bolesti živine

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti živine
Akronim 14I5O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radmila Resanović
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.5 Status predmeta obavezan
  Uslov Porodiljstvo i sterilitet
  Cilj predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima patologije i terapije oboljenja živine i savladavanje neophodnih veština značajnih za neposredno uključivanje u kliničku praksu i samostalno rešavanje najčešćih problema u okviru uobičajene kliničke prakse
  Ishod Student treba da zna etiologiju i patogenezu oboljenja živine, zna da odredi odgovarajuću terapiju; ume da uzme anamnezu, uradi obdukciju i klinički pregled, zna kako da izvrši izbor materijala za dijagnostiku, postavi dijagnozu i primeni odgovarajuće terapijske mere. Ume da izvadi krv, vakciniše i lek, uradi tuberkulinizaciju i zna kako da postupi u slučaju sumnje na zarazne bolesti
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u tehnologiju uzgoja živine (3). Tehnopatije (3). Bakterijske bolesti živine (10). Virusne bolesti (10). Gljivične bolesti (2). Intoksikacije i mikotoksikoze živine (3). Neoplastične bolesti živine (3). Metaboličke bolesti živine (3). Bolesna stanja kao rezultat nutritivnih deficijencija (8).
  Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa menadžmentom živinarske proizvodnje (3), odgoj roditelja lakog materijala (3), odgoj roditelja teškog materijala (3), eksploatacija brojlera (3), osnovni principi inkubiranja jaja (2), osnovni principi vakcinacije u živinarstvu (2), aplikacija lekova i vakcina (2), laboratorijske dijagnostičke procedure (6)
  Literatura
  1. Bolesti pernate živine, Veterinarski fakultet Beograd, 1996, Knežević N, Mateić Milanka
  2. Diseases of Poultry, 10th edition, Iowa State University Press, Ames, 2000, Calnek B
  3. Poultry Diseases, 3th edition, English Book Society, London, 1990, Jordan FTW
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio vizuelnih metoda (Power point prezentacije, filmovi), kliničke vinjete, praktične vežbe na Katedri za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači i na živinarskim farmama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10