Navigacija

14I5O03 - Higijena i tehnologija mleka

Specifikacija predmeta
Naziv Higijena i tehnologija mleka
Akronim 14I5O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Snežana Bulajić
 2. doc. dr Radoslava Savić-Radovanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Tijana Ledina
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Osnove higijene namirnica animalnog porekla
  Cilj predmeta Upoznavanje studenta sa teorijskim i praktičnim značajem higijene i tehnologije mleka i sticanje znanja neophodnih za uključivanje u sistem bezbednosti hrane, i donošenje samostalnih odluka o zdravstvenoj ispravnosti mleka i proizvoda od mleka, kao i ocene uslova za proizvodnju i preradu mleka.
  Ishod Student treba da zna sastav i fizičko-hemijske osobine mleka, mikrobiološke i hemijske hazarde koji mogu nastati u mleku; uslove proizvodnje mleka i prerade mleka u proizvode, procenu zdravstvene ispravnost mleka i proizvoda od mleka; da razume procese dobijanja i prerade mleka.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Morfologija mlečne žlezde. Fiziologija laktacije. Sastav i fizičko- hemijske osobine mleka. Muža krava.Primarna obrada i transport mleka. Mikroflora mleka. Mastitisi.Bolesti koje se prenose mlekom. Hemijski zagađivači u mleku. Hazard analysis and critical control points.Termička obrada mleka.Fermentacioni procesi. Tehnološki procesi koji dovode do povećanja suve materije i masti.
  Sadržaj praktične nastave Sastav i fizičko-hemijskih osobina mleka.Dokazivanje fermenata. Falsifikovanja mleka vodom. Utvrđivanje poremećaja u sekreciji.Određivanje broja aerobnih bakterija.Indeks i indikator mikroorganizmi. Patogene bakterije. Rezidue veterinarskih lekova. Higijena površina i ambalaže. Kontrola deklaracije. Jačina sirila. Kvalitet fermentisanih proizvoda, sira, maslaca i mleka u prahu.
  Literatura
  1. Stojanovića L, Vere Katić, 2011, Higijena mleka, 3. dopunjeno izdanje, VKS, Beograd
  2. Vere Katić, 2007, Praktikum iz Higijene mleka, VKS, Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije). Praktičan rad se izvodi u laboratoriji za ispitivanje sastava i fizičko-hemijskih osobina mleka i proizvoda od mleka, laboratoriji za mikrobiološko ispitivanje mleka i proizvoda od mleka i u pogonima mlekare.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari