Navigacija

14I5O06 - Bolesti divljih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti divljih životinja
Akronim 14I5O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. dr Vojislav Ilić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. dr Stefan Đoković
 2. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema uslova.
  Cilj predmeta Upoznavanje sa mestom veterinara u lovnoj privredi, osnovnim biološkim karakteristikama lovne divljači, lovnom tehnologijom i specifičnostima u patologiji i dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod pojedinih vrsta divljih životinja.
  Ishod Student treba da razume značaj veterinara u lovnoj privredi i zdravtsvenoj zaštiti divljači, zna biološke karakteristike i specifičnosti u patologiji i terapiji pojedinih vrsta divljih životinja, osnovne mere sprečavanja i suzbijanja bolesti divljih životinja i ume da prikupi uzorke za laboratorijska ispitivanja, uradi klinički pregled i neophodne kliničke procedure.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Lov i lovište, zakonska regulativa o lovstvu (2). Osnovne biološke karakteristike pernate divljači (1). Bolesti pernate divljači (2). Biološke karakteristike divljih životinja(1). Bolesti cervida, bovida, divlje svinje, zeca i divljih karnivora (4). Specifičnosti dijagnostikovanja i lečenja oboljenja životinja (1). Zoonoze (1). Uzgoj i bolesti krznašica i kunića (3).
  Sadržaj praktične nastave Kliničke vežbe na Klinici za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači (9), , terenske vežbe u lovištu (6).
  Literatura
  1. Popović N, Ilić V: Biološke karakteristike i bolesti divljači, kunića i krznašica,
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijski deo nastave biće praćen PowerPoint prezentacijama i filmovima iz arhive Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači; Praktična nastava na zdravim i bolesnim životinjama, obrada kliničkih slučajeva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40