Navigacija

14I5O06 - Bolesti divljih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Bolesti divljih životinja
Akronim 14I5O06
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vojislav Ilić
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslov Nema uslova.
  Cilj predmeta Upoznavanje sa mestom veterinara u lovnoj privredi, osnovnim biološkim karakteristikama lovne divljači, lovnom tehnologijom i specifičnostima u patologiji i dijagnostičkim i terapijskim procedurama kod pojedinih vrsta divljih životinja.
  Ishod Student treba da razume značaj veterinara u lovnoj privredi i zdravtsvenoj zaštiti divljači, zna biološke karakteristike i specifičnosti u patologiji i terapiji pojedinih vrsta divljih životinja, osnovne mere sprečavanja i suzbijanja bolesti divljih životinja i ume da prikupi uzorke za laboratorijska ispitivanja, uradi klinički pregled i neophodne kliničke procedure.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Lov i lovište, zakonska regulativa o lovstvu (2). Osnovne biološke karakteristike pernate divljači (1). Bolesti pernate divljači (2). Biološke karakteristike divljih životinja(1). Bolesti cervida, bovida, divlje svinje, zeca i divljih karnivora (4). Specifičnosti dijagnostikovanja i lečenja oboljenja životinja (1). Zoonoze (1). Uzgoj i bolesti krznašica i kunića (3).
  Sadržaj praktične nastave Kliničke vežbe na Klinici za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači (9), , terenske vežbe u lovištu (6).
  Literatura
  1. Popović N, Ilić V: Biološke karakteristike i bolesti divljači, kunića i krznašica,
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Teorijski deo nastave biće praćen PowerPoint prezentacijama i filmovima iz arhive Katedre za bolesti kopitara, mesojeda, živine i divljači; Praktična nastava na zdravim i bolesnim životinjama, obrada kliničkih slučajeva.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 30
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 40