Navigacija

14I6IO03 - Preventivna veterinarska medicina 3

Specifikacija predmeta
Naziv Preventivna veterinarska medicina 3
Akronim 14I6IO03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Radislava Teodorović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
   Uslov Nema
   Cilj predmeta Studenti biraju odgovarajući izborni paket (IP) za profesionalno usmerenje. IP3 ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa: dijagnostike zaraznih i parazitskih zoonoza kao i preventivne mere, podeljenim u nastavne tematske blokove.
   Ishod Studenti treba da poznaju: procedure laboratorijske dijagnostike zaraznih oboljenja; da razumeju: principe preventive i suzbijanja zaraznih i parazitskih bolesti ,propisane dijagnostičke postupke, sačine odgovarajuće izveštaje, da planiraju i sproved upostupke i akcije u prevenciji i saniranju zaraznih bolesti životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave TB9. Vakcinologija (15): Značaj imunoprofilakse, novi trendovi u dobijanju vakcina. TB10. Dijagnostika zaraznih bolesti (15). TB11. Dijagnostika parazitskih zoonoza, zooantropoparazita i antropozooparazita značajne za identifikaciju.(13) TB12. Veterinarsko preventivne mere (15): Dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, dezodoracija, dekontaminacija,karantin i neškodljivo uklanjanje organskog otpada.
   Sadržaj praktične nastave TB9. (30) Aplikacije vakcina, kontrola postvakcinalnog imunitet, izvođenje testova efikasnosti i toksičnosti. TB10. (15): Uzorkovanje materijala na terenu, pakovanje, transport i dostava na mikrobiološke analize. TB11. (15): Uzorkovanje, pakovanje i slanje materijala na dijagnostiku parazitskih zoonoza protozoarne i helmintske etiologije. TB12. (30): Praktičan rad na primeni preventivnih mera.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   4 6
   Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana u predavaonicama, laboratorijama i klinikama Fakulteta, kroz niz koherentnih tematskih blokova (TB) organizovanih kroz (više)nedeljno trajanje. Praktična nastava se održava u laboratorijama, virtuelnim učionicama i na terenu sa posebnim naglaskom na neposredno učešće studenata.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
   Praktična nastava 40 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 10
   Seminari 10