Navigacija

14I6IO08 - Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 4

Specifikacija predmeta
Naziv Higijena i tehnologija namirnica animalnog porekla 4
Akronim 14I6IO08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Neđeljko Karabasil
 2. prof. dr Mirjana Dimitrijević
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Nikola Čobanović
 2. doc. dr Tijana Ledina
 3. doc. dr Nevena Grković
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 12.0 Status predmeta izborni
  Uslov nema
  Cilj predmeta IP4 ima za cilj da produbi znanja i veštine studenata stečene u obaveznom delu studijskog programa i usmeri ih ka ključnim i najsavremenijim aspektima problematike: proizvodnje, kvaliteta, higijenske ispravnosti, analize i kontrole namirnica animalnog porekla: mesa divljači, živine, ribe, jaja, meda, kao i funkcionalne hrane.
  Ishod Studenti treba da poznaju: osnove tehnoloških postupaka u dobijanju, proizvodnji i preradi namirnica; da umeju da sprovedu: pregled, procenu tehnoloških karakteristika, kvaliteta, higijenske i zdravstvene ispravnosti i upotrebnjivosti namirnica.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Higijena i tehnologija mesa ribe, Higijena i tehnologija mesa divljači, Higijena i tehnologija mesa živine i jaja, Higijena i tehnologija meda i Funkcionalna hrana.
  Sadržaj praktične nastave Ocena svežine ribe, pregled zamrznute ribe na prisustvo parazita, bakteriološke analize ribe, ocena kvaliteta proizvoda od ribe.Klanje i inspekcija farmski gajene divljači. Postupak sa divljači na mestu odstrela.Proizvodnja i prerada mesa živine. Upoznavanje.Veterinarsko-sanitarni pregled mesa živine. Kontrola proizvodnje i prerade meda. Osobine funkcionalne hrane i dodataka.
  Literatura
  1. Milan. Ž.Baltić i N. Karabasil: Kontrola namirnica animalnog porekla, udžbenik, Beograd, 2011.
  2. Milan Ž. Baltić i Vlado Teodorović: Higijena mesa, riba, rakova i školjki, udžbenik, Beograd, 1997.
  3. Vlado Teodorović, Milan Ž. Baltić, Neđeljko Karabasil: Atlas riba, rakova i školjki, Beograd, 2005
  4. Teodorović V: Higijena mesa divljači i egzotičnih životinja, FVM, Beograd, 2006.
  5. Teodorović V, Teodorović R, Stanković A, Vasilev D: Nojevi i druge egzotične životinje na domaćoj trpezi, FVM, Beograd, 2002.
  6. Teodorović V., Dimitrijević M., Karabasil N., Vasilev D.: Higijena i tehnologija mesa, Beograd,2015
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 10
  Metode izvođenja nastave Nastava će biti organizovana na Katedri za higijenu i tehnologiju namirnica animalnog porekla, Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu. Teorijska nastava se bazira na predavanjima uz obilno korišćenje ilustrovanog i interaktivnog materijala, kao i arhivirane dokumentacije Katedre. Praktična nastava se održava u laboratorijama Fakulteta i u objektima za klanje životinja i objektima za proizvodnju i preradu mesa i mleka.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10