Navigacija

14I6O01 - Sudska veterinarska medicina

Specifikacija predmeta
Naziv Sudska veterinarska medicina
Akronim 14I6O01
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vladimir Nešić
 2. doc. dr Jelena Aleksić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Jelena Aleksić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 4.0 Status predmeta obavezan
  Uslov
  Cilj predmeta Sticanje umeća za korišćenje znanja stečenog tokom studija veterinarske medicine u cilju davanja odgovora na različita pitanja iz rešenja za veštačenja sudova svih nadležnosti u Republici Srbiji.
  Ishod Student treba da zna svoja profesionalna prava, obaveze i dužnosti kao davalac usluga klijentima, prava, obaveze i dužnosti stručnog svedoka i veštaka, kao i vrste odgovornosti i sankcije koje proističu iz odgovarajuće oblasti pravne materije, da razume forenzički pristup proceni znatnosti i trajanja bolesti životinja, neispravnosti hrane životinjskog porekla i hrane za životinje i shvati značaj uloge veštaka u pravosudnom sistemu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Zakon o uređenju sudova, Zakon o parničnom postupku, propisi iz oblasti kažnjivih delikata i njihov značaj za veterinarsku profesiju, Zakon o obligacionim odnosima i njegova primena u veterinarskoj profesiji (6). Metode veštačenja (2). Forenzička procena opštih patomorfoloških promena: oštećenja i smrti ćelija, poremećaja u cirkulaciji, zapaljenje, poremećaja u rastu; forenzička procena postmortalnih promena (4). Forenzička procena virusnih i bakterijskih bolesti zajedničkih za više životinjskih vrsta (2). Forenzička procena zajedničkih parazitoza (2). Forenzička procena bolesti i mana konja (2); Forenzička procena bolesti i mana goveda. Forenzička procena bolesti i mana svinja (2). Forenzička procena bolesti i mana ovaca i koza (2) Forenzička procena bolesti i mana pasa (2). Forenzička procena bolesti kunića. Forenzička procena bolesti pčela (2). Povrede životinja - forenzička procena (2). Odgovornost veterinara; Stručne greške tokom rada ili u vezi sa radom u oblastima veterinarske delatnosti (2).
  Sadržaj praktične nastave Obrada kazusa iz sudske prakse Katedre po oblastima; forenzička obdukcija u cilju postavljanja dijagnoze i procene trajanja oboljenja (30).
  Literatura
  1. Aleksić Z, Đukić Branislava: Sudska veterinarska medicina, opšti deo, FVM, Beograd, 1999.
  2. Đukić Branislava, Aleksić Z.: Sudska veterinarska medicina, specijalni deo, FVM, Beograd, 2001.
  3. Melinda Merck: Veterinary forensics; Blackwell publishing, USA, 2007.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (PowerPoint prezentacije), prikaz i obrada kazusa iz sudska prakse.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 20
  Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari