Navigacija

14I6O02 - Etika i komunikologija u veterinarskoj medicini

Specifikacija predmeta
Naziv Etika i komunikologija u veterinarskoj medicini
Akronim 14I6O02
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Vladimir Nešić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 1.0 Status predmeta obavezan
   Uslov -
   Cilj predmeta Sticanje potrebnih znanja koja studentima omogućavaju da nauče kako da savesno i etički ispunjavaju moralna načela u vršenju svoje stručne delatnosti, kao i sticanje znanja iz teorije komunikacije i usavršavanje svih vidova komunikacione tehnike u veterinarskoj medicini.
   Ishod Nakon odslušanog predmeta studenti poseduju znanje o Etičkom kodeksu veterinara, osposobljeni su da u okviru svoje profesije savesno i etički ispunjavaju moralna načela u vršenju profesionalne delatnosti, u praksi mogu, kako samostalno, tako i u saradnji sa drugim kolegama, da uspešno prevaziđu savremene etičke i komunikacione izazove, i upoznati su sa najčešćim etičkim i komunikacionim problemima u savremenoj veterinarskoj medicini.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Osnovne etičke kategorije i pojmovi. Glavni pravci mišljenja o etici (1); Značaj veterinarske etike (1); Veterinarska etika i pravo(1); Etički aspekti eutanazije životinja (1); Uloga veterinara sa etičkog aspekta u sprečavanju zlostavljanja životinja (1); Etika i farmske životinje (1); Etika i doping (1); Definicija komunikacije. Načini prenošenja informacije i komunikacinoi kanali (1); Karakteristike komunikacionih komponenti. Aktivno slušanje (1); Neverbalna komunikacija (1); Mesto komunikacionih veština u svakodnavnoj praksi (RVKP) (1); Upotreba telefona. Recepcioneri (1); Definicija marketinga. Marketing veterinarske prakse (1); Prodaja neveterinarske robe. Marketinške strategije (1); Mi i mediji. Konkretni marketinški problemi i rešenja(1).
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. Đukić Branislava: Veterinarsko medicinska etika, Vukans, Beograd, 1996.
   2. Bernard Rollin: An introduction to veterinary medical ethics, Blackwell publishing, 2006.
   3. Karel Turza: Medicina i društvo – Uvod u medicinsku etiku, »Libri medicorum«, Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd 2007.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   1 0
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu power point prezentacije, angažovanje gostujućih predavača.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 30
   Praktična nastava Usmeni ispit 40
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari