Navigacija

14I6O03 - Ekonomika veterinarstva

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomika veterinarstva
Akronim 14I6O03
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Milorad Mirilović
 2. prof. dr Drago Nedić
 3. doc. dr Nada Tajdić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
   Uslov
   Cilj predmeta Sticanje potrebnog znanja iz oblasti ekonomike pomoći će studentima da uoče međuzavisnost između veterinarstva i stočarstva i da razumeju osnovne principe kod izbora alternativnih programa u rešavanju problema zdravlja životinja.
   Ishod Student treba da zna značaj povezanosti stočarske proizvodnje i veterinarske službe, da razume uticaj epidemiološkog stanja na zakone ponude i tražnje, šta su troškovi proizvodnje, kako se utvrđuju ekonomske štete, da primeni određene ekonometrijske metode u oceni programa kontrole zdravlja životinja.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Značaj veterinarstva u razvoju stočarstva Srbije. ZAP-a EU i zemalja CIE-e. STO,poljoprivreda i slobodna trgovina.Promena tržišne ravnoteže usled uticaja epidemiološkog stanja.Faktori proizvodnje i proizvodna funkcija. Troškovi i kalkulacije veterinarskih usluga.Ekonomika veterinarsko-sanitarnih mera i ekonomske štete.Ekonomska evaluacija programa kontrole zdravlja životinja.Menadžment i marketing u VP.
   Sadržaj praktične nastave Utvrđivanje uslovnih grla. Menadžment i reprodukcija stada. Optimalan rok iskorišćavanja životinja. Visina ekonomskih šteta. Granica rentabilnosti u stočarstvu. Ekonomski principi proizvodnje. Troškovi i utvrđivanje cene koštanja proizvoda i usluga. Planiranje programa mera na nacionalnom nivou. Izbor alternativnih akcija kontrole zdravlja na nivou stada .
   Literatura
   1. Tešić M., Nedić D., Tajdić Nada: Ekonomika veterinarstva, FVM, Beograd, 2013.
   2. Krstić B.:Organizacija i ekonomika stočarske proizvodnje, Poljoprivredni fakultet, Zemun, 2001.
   3. A.A. Dijkhuizen and R.S. Morris : Animal Health Economics – principles and applications,University of Sydney, Sydney ,1997.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   2 2
   Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelne tehnike, a praktična nastava rešavanja računskih zadataka izvodi se u statističkoj laboratoriji
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 20
   Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
   Projekti
   Kolokvijumi 20
   Seminari