Navigacija

14I6O05 - Kontrola namirnica animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Kontrola namirnica animalnog porekla
Akronim 14I6O05
Studijski program Veterinarska medicina
Modul
Tip studija integrisane akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 3.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema Oblik uslovljenosti
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa teorijskim i praktičnim aspektima kvaliteteta i kontrole hrane animalnog porekla, standardima i propisima i kontroli proizvodnje i prometa hrane; primena senzorne analize u kontroli kvaliteta i savladavanje neophodnih veština za samostalnu ocenu kvaliteta hrane.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student treba da zna koji su to osnovni činioci koji utiču na kvalitet hrane, razume njihovu međusobnu zavisnost; poznaje standarde i propise iz oblasti bezbednosti i kvaliteta hrane i postupke kontrole i prometa hrane animalnog porekla; i zna da koristi metode senzorne ocene hrane.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovne grupe kvaliteta, odgovornost i upravljanje; Standardi i propisi o hrani; Kontrola proizvodnje i prometa hrane; Senzorna analiza hrane: ocenjivači, prostorije i priprema uzoraka, metode ispitivanja hrane; Kvalitet proizvoda od mesa i mleka; Označavanje hrane, oznaka kvaliteta i dodata vrednost proizvodima.
  Sadržaj praktične nastave Testovi za izbor i obuku ocenjivača; Senzorna ocena proizvoda od mesa; Senzorna ocena proizvoda od mleka; Označavanje hrane i kalorijska vrednost hrane; kvalitet hrane – odabrana poglavlja iz oblasti kvaliteta proizvoda animalnog porekla.
  Literatura
  1. Baltić Ž.M, Karabasil N. Kontrola namirnica animalnog porekla, Fakultet veterinarske medicine, 2011.
  2. Radovanović R, Popov-Raljić Jovanka: Senzorna analiza prehrambenih proizvoda,
  3. Anon: Ora Laboratory Manual, Sensory Analiysis, FDA Office Regulatory Affairs, SAD, 2004
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem uz primenu audio- vizuelnih metoda, praktične vežbe u laboratoriji za senzornu analizu hrane.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 15 Pismeni ispit 40
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 25
  Seminari