Navigacija

14S1I04 - Sastav i osobine namirnica animalnog porekla

Specifikacija predmeta
Naziv Sastav i osobine namirnica animalnog porekla
Akronim 14S1I04
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragan Vasilev
 2. prof. dr Snežana Bulajić
 3. prof. dr Vlado Teodorović
 4. prof. dr Mirjana Dimitrijević
 5. prof. dr Neđeljko Karabasil
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Dragan Vasilev
 2. prof. dr Snežana Bulajić
 3. prof. dr Mirjana Dimitrijević
 4. prof. dr Neđeljko Karabasil
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 8.0 Status predmeta izborni
  Uslov Upisan prvi semestar
  Cilj predmeta Da upozna studente sa sastavom i osobinama mesa, mleka, ribe, meda, jaja i njihovih proizvoda
  Ishod Student treba da zna osnovne činjenice o sastavu i osobinama namirnica animalnog porekla i da razume razliku između namirnica prema osobinama i sastavu i na osnovu toga da procenjuje kvalitet i ispravnost namirnica.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Građa i sastav mesa, postmortalne promene skeletnih mišića, zrenje mesa, osobine mesa, meso divljači i egzotičnih životinja. Osobine i sastav proizvoda od mesa. Sastav i osobine mleka i proizvoda od mleka. Građa, sastav i osobine jestivih tkiva ribe i proizvoda od ribe. Građa, sastav i osobine jaja i proizvoda od jaja. Sastav i osobine meda. Hranjiva vrednost namirnica.
  Sadržaj praktične nastave Ispitivanje osobina i sastava mesa, mleka, ribe, jaja, meda i njihovih proizvoda.
  Literatura
  1. Vuković I: Osnove tehnologije mesa, FVM, Beograd 2012.
  2. Stojanović L. Katić V: Higijena mleka FVM, Beograd 2011.
  3. Baltić M, Teodorović V: Higijena mesa riba, rakova i školjki FVM, Beograd, 1998.
  4. Teodorović V: Higijena mesa divljači i egzotičnih životinja, FVM, Beograd, 2007
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 1 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audiovizuelnih metoda. Praktična nastava u objektima za proizvodnju namirnica i laboratorijama.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 15 Usmeni ispit 20
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30