Navigacija

14S1I08 - Dijagnostika i terapija oboljenja farmskih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Dijagnostika i terapija oboljenja farmskih životinja
Akronim 14S1I08
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. prof. dr Danijela Kirovski
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Ivan Vujanac
 2. doc. dr Radiša Prodanović
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Odslušana nastava iz obaveznih predmeta i iz dva izborna predmeta od sledećih: Biotehnologija u veterinarskoj medicini, Građa i funkcija tkiva i organa u fiziološkim i patološkim uslovima ili Infekcija i mehanizmi odbrane organizma od infektivnih agenasa.
  Cilj predmeta Dijagnostika i terapija oboljenja farmskih životinja ima za cilj da kroz dodatno teorijsko obrazovanje i daleko veći obim praktičnog rada studente specijalističkih studija obuči za efikasniji i precizniji rad u kliničkoj praksi. Studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu stiču potrebna znanja i veštine koje omogućavaju primenu manuelnih dijagnostičkih postupaka, neophodnih u kliničkoj praksi, kao i primenu odgovarajućih laboratorijskih dijagnostičkih metoda kako bi se postavila što preciznija klinička, odnosno etiološka dijagnoza. Pored toga, cilj ovog predmeta je da ukaže i na moguće greške u kliničkom dijagnostikovanju oboljenja farmskih životinja, pre svega, veština kliničkog pregleda, nepravilnog uzimanja biološkog materijala za dodatna laboratorijska ispitivnja ili primene neodgovarajuće dijagnostičke metode.
  Ishod Studenti treba da ovladaju svim osnovnim i specijalnim metodama kliničkog pregleda farmskih životinja u uslovima intenzivne stočarske proizvodnje, Pre svega, veštinama za procenu zdravstvenog stanja kako pojedinačnih slučajeva, tako i celokupnog zapata. Studenti treba da nauče da pravilno uzimaju odgovarajuće uzorake biološkog materijala (krvi, tkiva i drugih telesnih tečnosti, sekreta i ekskreta), adekvatno pakovanje i slanje uzoraka u laboratoriju ili pripremu uzoraka za ispitivanja koja se mogu raditi u kliničkim - terenskim uslovima. Na osnovu rezultata laboratorijskih ispitivanja studenti treba da se osposobe za tumačenje hematoloških i biohemijskih rezultata ispitivanja. Rezultate laboratorijskih ispitivanja treba tumačiti u sklopu ostalih nalaza dobijenih opštim i specijalnim metodima kliničkog pregleda.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Opšte i specijalne metode pregleda organa za varenje goveda, Diferencijalna dijagnostika oboljenja organa za varenje goveda; Dijagnostika metaboličkih poremećaja zdravlja kod visokomlečnih krava; Najčešće greške u prikupljanju uzoraka za laboratorijska ispitivanja; Interpretacija hematoloških i biohemijskih rezultata ispitivanja - pisanje izveštaja.
  Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi na Katedri za bolesti papkara Fakulteta veterinarske medicine i u nastavnim bazama izvan fakulteta (farme goveda PKB Korporacije). Praktične vežbe na farmama i ambulantama koje se bave zdravstvenom zaštitom farmskih životinja, imaju za cilj obuku studenata za pravilan klinički pregled i dijagnostiku oboljenja organa za varenje goveda, kao i metaboličkih poremećaja zdravlja.
  Literatura
  1. Bovine Medicine Diseases and Husbandry of Cattle, Andrews AH, Blowey RW, Boyd H, Eddy RG, Second edition, Blackwell Science, Ltd Blackwell Publishing Company, 2004.
  2. Veterinary medicine. A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, Radostits OM, Gay CC, Hinchcliff KW, Constable PD, Saunders, Elsevier 2006.
  3. Rebhun’ s diseases of dairy cattle,Divers TJ, Peek SF, 2nd Edition, Saunders, 2006
  4. Bolesti organa za varenje goveda, Šamanc HNaučna KMD, 2009.
  5. Bolesti sirišta goveda,Šamanc H, Vujanac I, Naučna KMD, 2013.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda (Power Point prezentacije, filmovi), praktičan rad u nastavnim bazama i interaktivan rad u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 20 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari