Navigacija

14S1I09 - Dijagnostika i terapija oboljenja socijalnih životinja

Specifikacija predmeta
Naziv Dijagnostika i terapija oboljenja socijalnih životinja
Akronim 14S1I09
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Dragiša Trailović
 2. prof. dr Vanja Krstić
 3. prof. dr Radmila Resanović
 4. prof. dr Vojislav Ilić
 5. prof. dr Nenad Andrić
 6. prof. dr Predrag Stepanović
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. doc. dr Stefan Đoković
 2. doc. dr Miloš Vučićević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Odslušana nastava iz obaveznih predmeta i iz dva izborna predmeta od sledećih: Biotehnologija u veterinarskoj medicini, Građa i funkcija tkiva i organa u fiziološkim i patološkim uslovima ili Infekcija i mehanizmi odbrane organizma od infektivnih agenasa.
  Cilj predmeta Kompletiranje i povezivanje teorijskih i praktičnih znanja o svim aspektima etiopatogeneze, dijagnostike i terapije oboljenja socijalnih životinja, u cilju formiranja zaokružene slike o ukupnoj patologiji životinja u urbanim uslovima držanja.
  Ishod Student treba da zna diferencijalnu dijagnozu i terapiju oboljenja pasa, mačaka, sitnih kućnih ljubimaca i konja i ume samostalno da uradi neophodne kliničke procedure u cilju postavljanja dijagnoze i preduzimanja odgovarajuće terapije i preventive u svim slučajevima oboljenja neinfektivne i infektivne prirode koja predstavljaju deo svakodnevne kliničke prakse.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Etiologija važnijih bolesti konja, pasa, mačaka i sitnih kućnih ljubimaca, diferencijalna dijagnoza i terapija oboljenja kardiovaskularnog, respiratornog, digestivnog, urogenitalnog, hemolimfatičnog, endokrinog, nervnog i mišićno-skeletnog sistema, kože i čula malih životinja, konja, kaveznih ptica, egzotičnih kućnih ljubimaca i laboratorijskih životinja.
  Sadržaj praktične nastave Interaktivno učenje na primerima različitih oboljenja, uz kompletnu obradu kliničkih slučajeva, koja uključuje dijagnostički postupak i lečenje. Praktičan rad na klinici za male životinje i konje.
  Literatura
  1. Popović N, Lazarević N, Bolesti kože, FVM, Beograd, 1998.
  2. Trailović D, Gastroenterologija pasa i mačaka, FVM, Beograd, 2012.
  3. Trailović D, Bolesti kopitara, Naučna KMD, Beograd, 2011
  4. Trailović D, Dijagnostika i terapija oboljenja konja, Naučna KMD, Beograd, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave Interaktivna nastava, PowerPoint prezentacije, filmovi, seminari, praktičan rad
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 30 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi 10
  Seminari 10