Navigacija

14S1I13 - Klinička mikrobiologija

Specifikacija predmeta
Naziv Klinička mikrobiologija
Akronim 14S1I13
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Dušan Mišić
 4. prof. dr Jakov Nišavić
 5. prof. dr Marina Radojičić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Dušan Mišić
 4. prof. dr Jakov Nišavić
 5. prof. dr Marina Radojičić
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Upisan i overen prvi semestar
  Cilj predmeta Sticanje znanja o morfološkim, strukturnim, fiziološkim i antigenskim karakteristikama patogenih mikroorganizama, metodama njihove izolacije iz suspektnog materijala i identifikacije.
  Ishod Student treba da zna da izvrši uzorkovanje suspektnog materijala radi izolacije i identifikacije patogenih bakterija, kvasaca, plesni i animalnih virusa primenom standardnih metoda mikrobiološke dijagnostike. Student treba da utvrdi oblik i građu mikroorganizama, da zna kako se izvode svi vidovi sterilizacije i primenjuju biosigurnosne mere zaštite pri radu sa infektivnim agensima, da izvrši izolaciju mikroorganizama u čistoj kulturi i identifikaciju izolovanih patogena primenom odgovarajućih metoda mikrobiološke dijagnostike na osnovu ispitivanja njihovih biohemijskih i antigenskih karakteristika, da ispita osetljivost izolovanih sojeva patogenih bakterija na antibiotike, da zna primenu imunoloških metoda za antigensku identifikaciju mikroorganizama i da protumači dobijene rezultate, da se upozna sa postavljanjem kultura tkiva, tj. ćelijskih linija i njihove inokulacije animalnim virusima radi utvrđivanja citopatogenih promena i detekcije virusnih antigena u ćelijskim kulturama, da zna da izvrši inokulaciju kokošijih embriona virusima, rikecijama i hlamidijama, da zna da oboji preparate pripremljene od alantohorijalne i vitelusne membrane poreklom od inokulisanih kokošijih embriona i da ume da pripremi i oboji otisak preparat moždanog tkiva inficiranog virusom besnila radi otkrivanja Negrijevih telašaca i/ili prisustva virusnog antigena u neuronima metodom direktne imunofluorescencije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Fiziologija bakterija; Ishrana bakterija; Razmnožavanje bakterija; Metabolizam bakterija; Asimilacione aktivnosti bakterija; Infekcija; Toksini; Genetika mikroorganizama; Morfološke, strukturne i fiziološke karakteristike najznačajnijih rodova i vrsta patogenih bakterija, kvasaca i plesni u veterinarskoj medicini; Definicija virusa; Veličina, oblik i građa virusa; Hemijski sastav virusa i uticaj fizičko – hemijskih faktora na viruse; Odnos virus – ćelija (bakteriofagi, animalni virusi); Virusna etiologija tumora; Karakteristike virusnih infekcija organizma; Antivirusna odbrana organizma; Antigeni i promenljivost virusa; Klasifikacija virusa; Morfološke i biološke osobine najznačajnijih predstavnika familija i rodova animalnih virusa u veterinarskoj medicini.
  Sadržaj praktične nastave Obrada materijala. Priprema mikroskopskih preparata i bojenja. Tehnike zasejavanja materijala i dobijanja čistih kultura. Biohemijske osobine – klasični način ispitivanja i primena automatskih identifikacionih sistema. Biološki ogled. Serološke reakcije. Kultura tkiva: priprema, održavanje, inokulacija virusima. Citopatogeni efekat (CPE). Primena kokošijih embriona u virusologiji. Metode imunofluorescencije u virusološkoj dijagnostici. Serum neutralizacioni test (SN test). Testovi hemaglutinacije i inhibicije hemaglutinacije (HA i HI test). Primena lančane reakcije polimeraze u dijagnostici nekih virusnih infekcija životinja (PCR)
  Literatura
  1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
  2. Ružica Ašanin, Krnjaić D., Milić N. (2014) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd
  3. Nišavić J.,Milić N.,Knežević Aleksandra (2013) Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija. Naučna KMD, Beograd.
  4. Mišić D. (2013) Metode mikrobiološke dijagnostike – ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike. Elit Medica, Beograd.
  5. Quinn P.J., Markey B.K., Carter M.E., Donnelly W.J.C., Leonard F.C. (2002) Veterinary Microbiology and Microbial Disease. Blackwell Science, Oxford, UK.
  6. Hirsh D.C., Zee Y.C. (1999) Veterinary Microbiology. Blackwell Science, Massachusetts, USA.
  7. Murphy F.A., Gibbs P.E.J., Horzinek M.C., Studdert M.J. (1999) Veterinary Virology. Academic Press, San Diego, California, USA.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda, praktičan rad na u laboratoriji
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20