Navigacija

14S1I14 - Metode virusološke, bakteriološke, mikološke i parazitološke dijagnostike

Specifikacija predmeta
Naziv Metode virusološke, bakteriološke, mikološke i parazitološke dijagnostike
Akronim 14S1I14
Akronim Veterinarska medicina
Modul
Tip studija specijalističke akademske studije
Nastavnik (predavač)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Zoran Kulišić
 4. prof. dr Sanda Dimitrijević
 5. prof. dr Nevenka Aleksić
 6. prof. dr Miroslav Valčić
 7. prof. dr Sonja Radojičić
 8. prof. dr Dušan Mišić
 9. prof. dr Jakov Nišavić
 10. prof. dr Marina Radojičić
 11. prof. dr Tamara Ilić
 12. prof. dr Dragan Bacić
 13. prof. dr Sonja Obrenović
 14. doc. dr Bojan Gajić
Nastavnik/saradnik (vežbe)
 1. prof. dr Nenad Milić
 2. prof. dr Dejan Krnjaić
 3. prof. dr Zoran Kulišić
 4. prof. dr Sanda Dimitrijević
 5. prof. dr Nevenka Aleksić
 6. prof. dr Miroslav Valčić
 7. prof. dr Sonja Radojičić
 8. prof. dr Dušan Mišić
 9. prof. dr Jakov Nišavić
 10. prof. dr Marina Radojičić
 11. prof. dr Tamara Ilić
 12. prof. dr Dragan Bacić
 13. prof. dr Sonja Obrenović
 14. doc. dr Bojan Gajić
 15. as. Danica Bogunović
 16. as. Andrea Radalj
 17. as. dr Nataša Stević
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 10.0 Status predmeta izborni
  Uslov Izborni
  Cilj predmeta Sticanje znanja i veština u primeni svih konvencionalnih, automatskih i seroloških metoda laboratorijske dijagnostike uzročnika bakterijskih, virusnih, gljivičnih i parazitskih infekcija kod životinja.
  Ishod Kandidat treba da ume da odabere metodu u zavisnosti od vrste uzorka koji dobije na ispitivanje. Takođe, kandidat mora da ovlada veštinom lakog izvođenja i primene izabranih metoda i da razume principe njihovog izvođenja i da zna da priprema podloge, izvede sterilizaciju i interpretira dobijene rezultate.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Osnovni principi uzorkovanja i slanja materijala za bakteriološka, virusološka, mikološka i parazitološka ispitivanja. Principi metoda za izolaciju i identifikaciju patogenih mikroorganizama. Bakteriološke metode ispitivanja. Virusološke metode ispitivanja. Mikološke metode ispitivanja. Parazitološke metode ispitivanja.
  Sadržaj praktične nastave Obrada materijala. Priprema mikroskopskih preparata, bojenja. Tehnike zasejavanja materijala i dobijanja čistih kultura. Biohemijske osobine-klasični način ispitivanja i primena automatskih identifikacionih sistema. Biološki ogled. Serološke reakcije. Koprološka ispitivanja.
  Literatura
  1. Milić N., Krnjaić D., Mišić D., Nišavić J., Radojičić M. (2017) Mikrobiologija sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
  2. Ružica Ašanin, Krnjaić D., Milić N. (2014) Priručnik sa praktičnim vežbama iz mikrobiologije sa imunologijom. Naučna KMD, Beograd.
  3. Mišić D. (2013) Metode mikrobiološke dijagnostike – ispitivanje osetljivosti bakterija na antibiotike. Elit Medica, Beograd.
  4. Nišavić J.,Milić N.,Knežević Aleksandra (2013) Laboratorijska dijagnostika virusnih infekcija. Naučna KMD, Beograd.
  5. Dimitrijević Sanda, Ilić Tamara (2011) Klinička parazitologija, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Izdanje autora i Interprint d.o.o. Beograd.
  6. Isenberg H. (2004) Laboratory procedures in clinical microbiology.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  4 2 4
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava sa interaktivnim učenjem, uz primenu audio-vizuelnih metoda. Rad u laboratoriji.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 20