Navigacija

prof. dr Dragana Popović

redovni profesor

Naučno istraživački radovi

Knjige

Biofizika
Autori Jelena Ajtić i Dragana Popović
Izdavač Fakultet veterinarske medicine, Centar za izdavačku delatnost, Beograd
ISBN 978-86-81043-79-0
Godina 2014
Tip knjige udžbenik
Broj strana 235
Praktikum i radna sveska za vežbe iz biofizike
Autori Jelena Ajtić i Dragana Popović
Izdavač Fakultet veterinarske mediicine, Centar za izdavačku delatnost, Beograd
ISBN 978-86-81043-80-6
Godina 2014
Tip knjige pomoćni udžbenik
Broj strana 158
Fizičke osnove dijagnostičkih i terapijskih metoda
Autori Jelena Ajtić i Dragana Popović
Izdavač Veterinarska komora Srbije, Beograd
ISBN 978-86-82301-88-2
Godina 2013
Tip knjige udžbenik
Zbirka zadataka iz biofizike
Autori Jelena Ajtić i Dragana Popović
Izdavač Veterinarska komora Srbije, Beograd
ISBN 978-86-82301-78-3
Godina 2010
Tip knjige ostalo
Broj strana 119
Radna sveska za vežbe iz biofizike
Autori Jelena Ajtić i Dragana Popović
Izdavač Veterinarska komora Srbije, Beograd
ISBN 978-86-82301-75-2
Godina 2009
Tip knjige ostalo
Broj strana 61
Praktikum iz biofizike
Autori Jelena Ajtić i Dragana Popović
Izdavač Veterinarska komora Srbije, Beograd
ISBN 978-86-82301-74-5
Godina 2009
Tip knjige ostalo
Broj strana 151
Biofizika
Autori Dragana Popović i Jelena Ajtić
Izdavač Veterinarska komora Srbije, Beograd
ISBN 978-86-82301-73-8
Godina 2009
Tip knjige udžbenik
Broj strana 244

Radovi u časopisima

Leaves of higher plants as biomonitors of radionuclides (137Cs, 40K, 210Pb and 7Be) in urban air
Autori Dragana Todorović, Dragana Popović, Jelena Ajtić i Jelena Nikolić
Časopis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
Godina 2013
Volumen 20
Broj 1
Strana od 525
Strana do 532
Natural radionuclides and 137Cs in moss and lichen in Eastern Serbia
Autori Ana Čučulović, Dragana Popović, Rodoljub Čučulović i Jelena Ajtić
Časopis NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
DOI 10.2298/NTRP1201044Č
Godina 2012
Volumen 27
Broj 1
Strana od 44
Strana do 51
DOI 10.2298/NTRP1201044Č
Radioactivity monitoring in ground level air in Belgrade urban area
Autori Dragana Todorovic, Dragana Popovic, Jelena Nikolic i Jelena Ajtic
Časopis RADIATION PROTECTION DOSIMETRY
DOI 10.1093/rpd/ncq211
Godina 2010
Volumen 142
Broj 2-4
Strana od 308
Strana do 313
DOI 10.1093/rpd/ncq211
Concentration of trace elements in blood and feed of homebred animals in Southern Serbia
Autori Dragana Popovic, Tatjana Bozic, Jelka Stevanovic, Marina Frontasyeva, Dragana Todorovc, Jelena Ajtic i Vesna Spasic Jokic
Časopis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOI 10.1007/s11356-009-0274-6
Godina 2010
Volumen 17
Broj 5
Strana od 1119
Strana do 1128
DOI 10.1007/s11356-009-0274-6
A study on oxidative stress and complete blood count of sheep bred in the area exposed to depleted uranium (DU) ammunition
Autori Slavoljub Jović, Jelena Aleksić, Aleksandra Krstić, Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Sunčica Borozan, Tatjana Božić i Dragana Popović
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0906481J
Godina 2009
Volumen 59
Broj 5-6
Strana od 481
Strana do 488
DOI 10.2298/AVB0906481J
Active Biomonitoring of Air Radioactivity in Urban Areas
Autori Dragana Popović, Dragana Todorović, Jelena Ajtić i Jelena Nikolić
Časopis NUCLEAR TECHNOLOGY AND RADIATION PROTECTION
Godina 2009
Volumen 24
Broj 2
Strana od 100
Strana do 103
Radionuclides and heavy metals in Borovac, Southern Serbia
Autori Dragana Popovic, Dragana Todorovic, Marina Frontasyeva, Jelena Ajtic, Mirjana Tasic i Slavica Rajsic
Časopis ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
DOI 10.1007/s11356-008-0003-6
Godina 2008
Volumen 15
Broj 6
Strana od 509
Strana do 520
DOI 10.1007/s11356-008-0003-6
A study on oxidative stress and peripheral blood parameters of cows bred in the area exposed to depleted uranium ammunition
Autori Jelka Stevanović, Milica Kovačević - Filipović, Marija Vlaški, Dragana Popović, Sunčica Borozan, Slavoljub Jović i Tatjana Božić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
DOI 10.2298/AVB0504269S
Godina 2005
Volumen 55
Broj 4
Strana od 269
Strana do 278
DOI 10.2298/AVB0504269S
CRITERIA FOR FAST EVALUATION OF RADIONUCLIDE CONTAINTS IN MEAT.
Autori Gordana Đurić, Željko Ćupić, Dragana Popović, Šmelcerović Miodrag i Vitomir Ćupić
Časopis ACTA VETERINARIA-BEOGRAD
Godina 1991
Volumen 41
Broj 5-6
Strana od 329
Strana do 334

Radovi sa skupova

Contents of radionuclides in soil of urban area (Belgrade city parks)
Autori Ivana Vukašinović, Dragana Todorović, Jelena Nikolić, Dragana Popović i Jelena Ajtić
Naučni skup The 6th Symposium Chemistry and Environmental Protection with international participation
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2013
Strana od 128
Strana do 129
Berilijum-7 i olovo-210: Devet godina monitoringa na dve lokacije u Beogradu
Autori Jelena Ajtić, Dragana Todorović, Dragana Popović i Jelena Nikolić
Naučni skup XXVII Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Publikacija Zbornik radova
Godina 2013
Strana od 76
Strana do 79
Natural radionuclides in soils in Serbia: Dose calculations and environmental risk assessment
Autori Dragana Popović, Dragana Todorović, Jelena Nikolić i Jelena Ajtić
Naučni skup The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research
Publikacija Proceedings of The First International Conference on Radiation and Dosimetry in Various Fields of Research
Godina 2012
Strana od 301
Strana do 304
Natural Radionuclides and 137Cs in Mosses and Lichen in Eastern Serbia
Autori Dragana Popović, Ana Čučulović i Jelena Ajtić
Naučni skup The 6th International Symposium on In Situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2012
Strana od 101
Air Radioactivity Monitoring by Higher Plants
Autori Jelena Ajtić, Dragana Todorović, Dragana Popović i Jelena Nikolić
Naučni skup The 6th International Symposium on In Situ Nuclear Metorlogy as a Tool for Radioecology
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2012
Strana od 56
Više biljke kao biomonitori radionuklida u urbanom vazduhu
Autori Jelena Ajtić, Dragana Todorović, Dragana Popović i Jelena Nikolić
Naučni skup XXVI Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Publikacija Zbornik radova
Godina 2011
Strana od 55
Strana do 59
Radionuklidi u biljkama u urbanim sredinama
Autori Dragana Todorović, Jelena Ajtić, Dragana Popović i Jelena Nikolić
Naučni skup XXV Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Publikacija Zbornik radova
Godina 2009
Strana od 39
Strana do 42
Mosses as bioindicators of aero pollution in urban areas
Autori Dragana Popović, Dragana Todorovic i Jelena Ajtić
Naučni skup Fourth International Symposium on In Situ Nuclear Metrology as a Tool for Radioecology
Publikacija Book of Abstracts
Godina 2008
Strana od 86
Mahovine kao indikatori zagađenja vazduha u urbanim sredinama
Autori Dragana Todorović, Dragana Popović i Jelena Ajtić
Naučni skup XXIV Simpozijum Društva za zaštitu od zračenja Srbije i Crne Gore
Publikacija Zbornik radova
Godina 2007
Strana od 73
Strana do 76
Metrološki problemi određivanja aktivnosti radionuklida u uzorcima iz životne sredine
Autori Gordana Đurić, Dragana Todorović, Dragana Popović i Jelena Ajtić
Naučni skup Simpozijum o merenjima i mernoj opremi
Publikacija Zbornik radova, vol. II
Godina 1998
Strana od 743
Strana do 750
Merenje aktivnosti radionuklida u uzorcima iz životne sredine
Autori Vesna Spasić-Jokić, Dragana Popović, Gordana Đurić, Aleksandar Kandić i Jelena Ajtić
Naučni skup Simpozijum o merenjima i mernoj opremi
Publikacija Zbornik radova, vol. II
Godina 1998
Strana od 735
Strana do 742
Fisioni produkti u životnoj sredini posle nuklearne nesreće u Černobilju
Autori Gordana Đurić, Dragana Popović, Dragana Todorović, Viktor Dojnov i Jelena Ajtić
Naučni skup Savetovanje Jugoslovenskog društva za zaštitu od zračenja „Černobilj: 10 godina posle”
Publikacija Zbornik radova
Godina 1996
Strana od 67
Strana do 72
ODREĐIVANJE BIOLOŠKI ZNAČAJNIH RADIONUKLIDA U MESU KOMPARATIVNIM RADIOMETRIJSKIM METODAMA U TERENSKIM USLOVIMA RADA
Autori Željko Ćupić, Gordana Đurić, Dragana Popović, Branislav Petrović i Vitomir Ćupić
Naučni skup XIV Savetovanje veterinara Jugoslavije
Publikacija Zbornik kratkih sadržaja radova
Godina 1990